بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
ایمان و اتکال به قدرت خداوند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

ایمان و اتکال به قدرت خداوند

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایمان راسخ و اتکال به خدا

‏باید همۀ ایمانمان را راسخ کنیم و اتکال به خدای تبارک و تعالی بکنیم، و‏‎ ‎‏با اتکال به خدای تبارک و تعالی نگذاریم از این به بعد اجانب در این‏‎ ‎‏مملکت دخالت بکنند، منافع ما را مفت و مجان ببرند؛ همین طوری که‏‎ ‎‏دیدید نفت ما را بردند و اگر چند سال دیگر این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ مانده بود، همان‏‎ ‎‏طوری که خودش می گفت، دیگر نفت تمام می شد.(312)‏

28 / 11 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی

‏از قدرت الهی‏

‏مخـالفین ما و شمـا، دشمنهـای ملت، همه جـور ابـزار جنگی در‏‎ ‎‏دستشان بود؛ قـدرت در دستشـان بود. تانکها دست آنها، توپها دست‏‎ ‎‏آنهـا، مسلسلهـا دست آنهـا و نظامیهـا هم دست آنهـا. همه چیز‏‎ ‎‏دستشان بود. از آن طرف، پشتیبـانی همه جانبه هم از آنها می شد،‏‎ ‎‏امریکا، شـوروی، انگلستان، همه پشتیبـانی می کردند. بلکه دولتهـای‏‎ ‎‏اسلامی! دولتهـای اسلامی هم پشتیبـانی می کردند. تمام ابـزار جنگی‏‎ ‎‏که آنها داشتنـد و تمـام پشتیبانی های اَبَرقدرت ها و قدرتهـای بعدی،‏‎ ‎‏اینهـا همه بودند، لکن باید بگویـم خدای تبارک و تعالی همۀ حَربه ها را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

‏کُند کرد.(313)‏

 28 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت طلبی در راه خدا  

‏ما نمی ترسیم از اینکه امریکا توطئه کند، یا فرض کنید تهدید کند ما را.‏‎ ‎‏ما از تهدید او نمی ترسیم، ملت ما هم نمی ترسد، آن کسی می ترسد که‏‎ ‎‏این دنیا را دارِ قرار می داند. آنها که این ‏‏[‏‏دنیا‏‏]‏‏ را دار قرار نمی دانند، دار‏‎ ‎‏قرار را جای دیگر می دانند. ملتی که می گوید من شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کنم، جوانهایی که می آیند، حالا هم می آیند پیش من، بعضی‏‎ ‎‏می گویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم، مادرها می گویند دعا‏‎ ‎‏کنید که من یک جوان دادم، این جوانم هم شهید بشود. یک همچو‏‎ ‎‏تحولی که در یک ملت پیدا شده، از چه چیزی می ترسد این ملت؟ آقای‏‎ ‎‏کارتر ما را از چه چیز می خواهد بترساند؟(314)‏

17 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت ایمان  

‏در هر صورت ما از اینطور ارعابها نمی ترسیم. من نمی گویم که ما یک قوۀ‏‎ ‎‏سلاح زیادی داریم که می توانیم با همۀ قدرتها طرف بشویم، همچو‏‎ ‎‏چیزی ما نمی گوییم. آنها شاید به اندازۀ جمعیت ایران قوای انتظامی‏‎ ‎‏داشته باشند. فرض کنید ما می گوییم که ما اتکال به یک مبدایی داریم .‏‎ ‎‏به اتکال به آن مبدا از مردن نمی ترسیم. شما هم آخر کارتان این است که‏‎ ‎‏بیایید همۀ ما را بکشید. همانی که جوانهای ما کراراً از من خواستند که‏‎ ‎‏شما دعا کنید ما شهید بشویم. کسی که می گوید دعا کنید شهید بشویم،‏‎ ‎‏دیگر نمی ترسد از اینکه آقای کارتر بفرستند اینها را به شهادت برسانند.‏‎ ‎‏بنابراین، ابداً خوفی از این مسائل نیست. قوی باشید. قدرتمند باشید.‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏اتکال به خدا بکنید. یک نفر شما وقتی اتکال به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏دارد، با عده ای از آنها می تواند مقابله کند.(315)‏

12 / 2 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتکا به قدرت الهی

‏از خدا غافل نباشید.از یک قدرت مافوق الطبیعه، قدرت بزرگ، غافل‏‎ ‎‏نباشید. اتّکا کنید به آن قدرت. پشتوانۀ شما یک همچو قدرتی است.‏‎ ‎‏پشتوانۀ شما یک همچو قدرتی است که الآن با تمام قدرتی که امریکا‏‎ ‎‏دارد و با تمام تجهیزاتی که امریکا دارد و ... باز زورش نمی رسد.(316)‏

14 / 3 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتقاد به مبدا و معاد  

‏من امید این را دارم که همان طوری که در صدر اسلام، قدرت ایمان آن‏‎ ‎‏امپراتوریهای بزرگی که بر ـ تقریباً ـ همۀ دنیای آن وقت سلطه داشتند و‏‎ ‎‏همۀ قدرتها دست آنها بود، و ارتش اسلام با ایمان خودش و با اعتقاد به‏‎ ‎‏مبدا و معاد غلبه کرد بر آنها، شما هم در عین حالی که مقابل سلطه های‏‎ ‎‏بزرگ و قدرتهای بزرگ، همۀ ماها با حساب دنیایی ناچیز هستیم. با‏‎ ‎‏حساب معنویت به همه مقدم بشوید ـ ان شاءالله ـ و همۀ قدرتها را منع‏‎ ‎‏کنید از دخالت در کشور خودتان.(317)‏

22 / 10 / 59  

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207