بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
بیداری و هوشیاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بیداری و هوشیاری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری مسلمین  

‏اگر یک حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏این روز نمی نشستیم. آنها ـ اجانب ـ جدیت کردند تا حکومتها را به نفع‏‎ ‎‏خودشان متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیراً که عثمانی یک‏‎ ‎‏مملکت وسیع بود، وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب پانزده تا‏‎ ‎‏جدا جدا از هم کردند؛ و همه عمال خودشان!‏

‏     ‏‏باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها را‏‎ ‎‏خواب کردند هوشیار بشوند.(318)‏

16 / 12 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری حکام اسلامی 

‏اینها نقشه هایی بوده است که اینها درست کردند و کشیدند، و اینها را‏‎ ‎‏مقابل هم قرار دادند. و نمی دانم چه وقت می شود که مسلمین بیدار‏‎ ‎‏بشوند. چه وقت ممکن است که دولتهای ما، ملتهای اسلامی، چه وقت‏‎ ‎‏می خواهند چشمهایشان را باز کنند. آیا نمی فهمند؟ یا می فهمند و‏‎ ‎‏نمی کنند؟ اگر نمی فهمند، باید توجه کنند به مسائل که ببینند بدبختی‏‎ ‎‏مسلمین از کجا شروع می شود، و چه هست آن دردی که مسلمین را‏‎ ‎‏اینطور کرده که خزائن آنها را می برند و خودشان روی خزائن خودشان‏‎ ‎‏گرسنگی می خورند. این نفت به این سرشاری را بردند و ملت ما گرسنه‏‎ ‎‏مانده است. و همه جا همین طور. آیا مسلمین، و خصوصاً حکومتهای‏‎ ‎‏اسلامی، چه وقت می خواهند بیدار بشوند؛ چه وقتی می خواهند اغراض‏‎ ‎‏شخصیۀ خودشان و آمال شخصی خودشان را کنار بگذارند و برای ملتها‏‎ ‎‏خدمت بکنند؟ مسلمین یک میلیارد تقریباً جمعیتند. الآن یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. با دارا بودن همه چیز؛ ممالک غنی‏‎ ‎‏وسیع. و مملکت ایران 35 میلیون حالا می گویند جمعیت دارد. وسعتش‏‎ ‎‏آنقدر است که برای صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی‏‎ ‎‏است. یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

‏زندگی می کنند. و همین طور ممالک دیگر وسیعند. عراق وسیع است و‏‎ ‎‏جمعیت کمی دارد. چه وقت می خواهند این حکومتها بیدار بشوند و‏‎ ‎‏دست از اغراضشان بردارند؟ و چه وقت می خواهند مسلمین توجه بکنند‏‎ ‎‏به اینکه مصالحشان چه است و دردشان چه است؟ و چه وقت باید دوا‏‎ ‎‏کنند این درد را؟(319)‏

 30 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری شرق، لازمه استقلال فکری و فرهنگی

‏شرق باید بیدار بشود از این خوابی که او را کردند. از این غفلتی که آنها‏‎ ‎‏ایجاد کردند در ما باید بیدار بشویم. اگر بیدار نشویم، ثانیاً هم ما طعمۀ‏‎ ‎‏آنها خواهیم بود. باید دانشگاهها بیدار بشوند. باید از همین دبستان تا آن‏‎ ‎‏آخر دانشگاه، از این افکار غربزده تهی بشوند. و شرق روی پای خودش‏‎ ‎‏بایستد. اگر شرق روی پای خودش نایستد، باز وابسته باشد ‏‏[‏‏هیچ چیز‏‎ ‎‏اصلاح نمی شود و خطر‏‎ ‎‏]‏‏وابسته فکری عمده است که خیال کند همه‏‎ ‎‏چیزش از اوست، تا یکی مریض می شود به اطباء اینجا رجوع نمی کند؛‏‎ ‎‏فوراً باید برود امریکا یا باید برود انگلستان. نمی شود اینجا! با اینکه یک‏‎ ‎‏دسته از اطبا که آمدند اینجا، من گفتم که دانشگاههای ما چه کردند تا‏‎ ‎‏حالا که حالا وقتی که یک کسی مریضی می شود باید بروند آنجا؟!‏‎ ‎‏می گفتند ما می توانیم معالجه کنیم، لکن مردم این جور شدند. این افکار‏‎ ‎‏افکاری است که مملکت ما را به تباهی دارد می کشد که همه چیز ما باید‏‎ ‎‏از آنجا بیاید و همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد. حالا چون اتومبیل ما‏‎ ‎‏از آنجاست و برق ما هم نمی دانم چه و زهرمار ما از آنجاست، پس باید‏‎ ‎‏فرهنگ ما هم از آنجا باشد! پس باید همه چیز ما از آنجا باشد. آقا، بدانید‏‎ ‎‏که اینها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند. اینها کوشش می کنند که ما از‏‎ ‎‏حیوانات پست تر باشیم! اینها کوشش می کنند که ما یا اشخاصی بار‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏بیاییم غربزده و برای آنها کار بکنیم. و اگر نه، بمانیم در این حال‏‎ ‎‏عقب افتادگی، و ببرند آنها همه چیز ما را. شرق باید بیدار بشود! باید‏‎ ‎‏حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آن قدر که می تواند. اگر می توانست‏‎ ‎‏باید تا آخر جدا کند. حالا که نمی شود، تا آن قدر که می تواند باید جدا‏‎ ‎‏کند، لااقل فرهنگش را نجات بدهد.(320)‏

 4 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بلعیدن، سیاست ابرقدرتها  

‏اصلاً باید مسلمین بیدار بشوند. امروز روزی نیست که مسلمانها هر کدام‏‎ ‎‏یک گوشه ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان بین خودشان در هر‏‎ ‎‏کشوری یک زندگی خاص به خود داشته باشند، نمی شود این معنا. در‏‎ ‎‏یک همچو زمانی که سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه جاست،‏‎ ‎‏مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها. دولتها را من از اکثرشان مایوس‏‎ ‎‏هستم، لکن ملتها باید بیدار بشوند، و همه تحت لوای اسلام و تحت‏‎ ‎‏سیطرۀ قرآن باشند. الحمدلله مسلمین هم عده شان قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏هست، و هم ممالکشان یک ممالکی است غنی، ثروتمند و هم افرادشان‏‎ ‎‏افراد لایق؛ لکن آنهایی که می خواهند در این ممالک حکومت کنند به‏‎ ‎‏واسطۀ تبلیغات سوئی که در طول چند صدسال تقریباً کرده اند و نفوذی‏‎ ‎‏که در دانشگاهها، در جاهایی که مراکز تربیت ابنای مسلمین است‏‎ ‎‏کرده اند، مسلمین را طوری کردند که از خودشان مایوس شدند؛ یعنی‏‎ ‎‏خودشان را گم کردند. باید مسلمین جدیت کنند مجد خودشان را پیدا‏‎ ‎‏کنند.(321)‏

 30 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210

بیداری، اولین قدم  

‏من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی، به همۀ ما و به همۀ مظلومین عالَم‏‎ ‎‏و به همۀ مستضعفان جهان پیروزی عنایت کند، تا همه از زیر بار این‏‎ ‎‏ابرقدرتها خارج بشوند، و مساله ای است که باید بشود. مساله اینطور‏‎ ‎‏شده است که دیگر مستضعفین در مقابل مستکبرین قیام کرده اند، بیدار‏‎ ‎‏شده اند. بیداری اول قدم است، اول قدم یقظه است. در سیر عرفانی هم‏‎ ‎‏یقظه اول قدم است. در این سیر، این هم سیر الهی و عرفانی است،‏‎ ‎‏بیداری اول قدم است و کشورهای اسلامی، ملتهای مسلم، ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف در سرتاسر جهان، اینها بیدار شده اند، و سیاههای امریکایی‏‎ ‎‏کتک این بیداری را می خورند، و ان شاءالله پیروز خواهند شد.(322)‏

 14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حلّ مشکله اسلام با بیداری مردم  

‏باید کاری کرد که ملتها هر جا هستند، ملتها بفهمند تکلیف خودشان را.‏‎ ‎‏اگر بخواهید و بخواهند و دانشمندها بخواهند و علمای همۀ بلاد اسلامی‏‎ ‎‏و دانشگاههای همۀ بلاد اسلامی بخواهند مشکلۀ اسلام و ممالک‏‎ ‎‏اسلامی حل بشود، باید مردم را بیدار کنند؛ این مردمی که با تبلیغات‏‎ ‎‏چند صد ساله، به آنها باورانده بودند که نمی شود با امریکا یا با شوروی‏‎ ‎‏مخالفت کرد، و الآن هم باور ملتهای دیگری هست. باید اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به‏‎ ‎‏ایشان فهماند که می شود.‏

‏     ‏‏بهتر دلیل بر اینکه یک امری ممکن است، وقوع اوست و این امر واقع‏‎ ‎‏شد در ایران. دولتهای دیگر، ملتهای دیگر گمان نکنند که ایران از آنها‏‎ ‎‏عُدّه و عِدّه بیشتر داشت خیر، شاید در عشایر عراق بیشتر از ایران اسلحه‏‎ ‎‏باشد، لکن مغزهای اینها را به واسطۀ تبلیغات دامنه داری که شده است،‏‎ ‎‏شست وشو کرده اند و از اسلام مایوس کرده اند، و این مغزها را پر کرده اند‏‎ ‎‏از اینکه با این قدرتها نمی شود طرف شد. این از چیزهایی است که با‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‏تبلیغات خودِ آنها و عمّال آنها در داخل ممالک تحقق پیدا کرده است.‏

‏     باید آنهایی که در همۀ ممالک هستند، آنهایی که دلشان برای ملتها‏‎ ‎‏می تپد، آنهایی که به اسلام اعتقاد دارند و برای اسلام می خواهند خدمت‏‎ ‎‏کنند، هر کدام در محل خودشان، ملت خودشان را بیدار کنند؛ تا ملت،‏‎ ‎‏خودشان را که گم کرده اند، پیدا کنند. ملتها خودشان را گم کرده اند،‏‎ ‎‏مملکت خودشان را گم کرده اند. هر چه در ذهنشان وارد می شود، این‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏ که نمی شود با این قدرتها طرف شد، اینها چه ها و چه ها خواهند‏‎ ‎‏کرد. باید از مغز ملتها این «نمی شودها» را بیرون کرد و به جای آن،‏‎ ‎‏«می شودها» را گذاشت. نه، می شود این کار را کرد. یک میلیارد جمعیت‏‎ ‎‏ـ تقریباً ـ جمعیت مسلمین با دارا بودن آنهمه امکانات و آن سرزمینهای‏‎ ‎‏وسیع و آن مخازن زیرزمینی وسیع و آن پشتوانۀ اسلامی ـ الهی، نباید در‏‎ ‎‏ذهنشان بیاید که نمی شود. این قدرت بزرگ شیطانی شوروی، که با تمام‏‎ ‎‏قوا افغانستان را می خواهد خفه کند، نتوانسته است. ملت اگر یک چیزی‏‎ ‎‏را نخواهند، نمی شود تحمیلشان کرد. باید ملت را بیدار کرد تا بخواهند.‏‎ ‎‏ملت ما هم قبل از بیست سال، خواب بود، توجه نداشت. از بیست سال به‏‎ ‎‏این طرف هی گفتند، گویندگان گفتند، علما گفتند، دانشگاهیها گفتند.‏‎ ‎‏کم کم رسید به تظاهرات، کم کم رسید به ریختن در خیابانها، کم کم رسید‏‎ ‎‏به «الله اکبر»، و قدرت بزرگ شیطانی در مقابل «الله اکبر» نتوانست بماند؛ و‏‎ ‎‏همه می خواستند بماند. من مطلع بودم همۀ قدرتها می خواستند که این‏‎ ‎‏نوکری که برای همه شان خدمتگزار بی چون و چراست، در ایران بماند تا‏‎ ‎‏منافعشان را ببرند و هر چه ما ذخایر داریم آنها به رایگان ببرند، لکن ملت‏‎ ‎‏وقتی نخواهد، نمی شود. باید ملت را بیدار کرد که آن چیزی را که خیال‏‎ ‎‏می کرد نباید بخواهد، بخواهد و آن امری را که به خیالش نمی شود،‏‎ ‎‏بیدارش کرد که می شود. ملت‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ از دولتهای خودشان بخواهند که‏‎ ‎‏تسلیم بشوند، و الاّ همان کاری را که ملت ایران کرد، با آنها بکنند تا حلّ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏مشکل بشود. حلّ مشکل بدون اینکه این اشخاصی که سر راه ایستادند و‏‎ ‎‏مانع هستند از اینکه مشکلات حل بشود، اینها را باید از بین راه بردارند.‏‎ ‎‏هر جا شما بروید، در هر کشوری از کشورهای اسلامی نه، بلکه همۀ‏‎ ‎‏کشورهای دنیا، این سران قوم هستند که مانع هستند از رشد فکری و‏‎ ‎‏معنوی و مادی ملتها. این سران کشورها هستند که وابستگان خودشان‏‎ ‎‏را در دانشگاهها معلّم می کنند، و معلّمهای دانشگاه، جوانهای ما را خراب‏‎ ‎‏می کنند. مانع، این حکومتهاست؛ حکومتها با اختلاف مراتب. حکومتها‏‎ ‎‏جلوی رشد جوانهای ما را گرفتند و جلوی پیشرفت مسلمین را.(323)‏

 18 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شیطان بزرگ به دنبال سیطرۀ همه جانبه  

‏مهمترین و دردآورترین مساله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامی‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امریکاست. دولت‏‎ ‎‏امریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن‏‎ ‎‏ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.‏

‏     امریکا دشمن شمارۀ یک مردم محروم و مستضعف جهان است.‏‎ ‎‏امریکا برای سیطرۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر‏‎ ‎‏جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. امریکا مردم‏‎ ‎‏مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیلۀ صهیونیسم بین الملل‏‎ ‎‏سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. امریکا با ایادی مرموز و‏‎ ‎‏خیانتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان‏‎ ‎‏هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند.‏

‏     ‏‏ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه‏‎ ‎‏کند، امروز گرفتار جنگهای تحمیلی است. امریکا عراق را وادار نموده‏‎ ‎‏است خون جوانان ما را بریزد. و سایر کشورهای تحت نفوذش را وادار‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورد؛ مع الاسف اکثر‏‎ ‎‏کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز برداشته. ملتهای مسلمان باید‏‎ ‎‏بدانند که ایران کشوری است که رسماً با امریکا می جنگد، و شهدای ما،‏‎ ‎‏این جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل‏‎ ‎‏امریکا دفاع می کنند. پس ذکر این مساله ضروری است که درگیریهای‏‎ ‎‏غرب کشور عزیز ما درگیریهایی است از جانب امریکا که گروههای‏‎ ‎‏از خدا بی خبر وابسته، هر روز ما را با آن مواجه کرده اند ، و این به محتوای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما مربوط می شود که بر پایۀ استقلال واقعی بنا گشته‏‎ ‎‏است. چه اگر ما با امریکا و یا سایر ابرقدرتها و قدرتها کنار آمده بودیم،‏‎ ‎‏گرفتار این مصایب نبودیم.(324)‏

 21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم در صحنه، خنثی کننده توطئه ها 

‏اینجانب از شما ملت شریف ایران متواضعانه می خواهم که در عین حال‏‎ ‎‏که در صحنه حاضرید آرامش را حفظ کنید. حضور شما مردم عزیز و‏‎ ‎‏مسلمان در صحنه است که توطئه های ستمگران و حیله گران تاریخ را‏‎ ‎‏خنثی می کند. حضور شما در صحنه است که گرد یاس و درماندگی بر‏‎ ‎‏چهره های منافقین و متحدان بی آبرویش می پاشد. حضور شما مردم‏‎ ‎‏شجاع و با ایمان است که خط اصیل اسلام را بر ایران و به امید خدا بر‏‎ ‎‏جهان حاکم خواهد نمود. حضور شما مردم مومن و از جان گذشته است‏‎ ‎‏که روشنفکران غرب و شرقزده را برای همیشه رسوا می کند. حضور شما‏‎ ‎‏در صحنه، تمام «من»ها و منیتهای شیطانی را کوبیده و می کوبد و «ما» و‏‎ ‎‏اخوت اسلامی را جایگزین آن نموده و می نماید. حضور شما در صحنه به‏‎ ‎‏امریکا و غرب و شرق و دنباله روهای بی عقلشان هشدار داد که این ما‏‎ ‎‏بودیم که انقلاب نمودیم و این ما هستیم که سرنوشت خود را خود تعیین‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏می نماییم و از کلمات بی محتوای شما گول نمی خوریم.(325)‏

28 / 3 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نگذارید انقلاب ایران را در نطفه خفه کنند

‏چون که ایران را احساس کردند که مبدا قیام عمومی مسلمین و‏‎ ‎‏مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در‏‎ ‎‏خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همۀ اقطار‏‎ ‎‏عالم ـ که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا‏‎ ‎‏آمده اند تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را‏‎ ‎‏برادر خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطۀ بُروز مخالفت با همۀ‏‎ ‎‏ابرقدرتها ـ خدای نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی‏‎ ‎‏منزوی خواهد شد. و چون همۀ برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه به‏‎ ‎‏اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم و در آن عالم مفید و تنها‏‎ ‎‏پایگاه می دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در سطح‏‎ ‎‏تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم‏‎ ‎‏گذاشته اند که این نقطه ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی‏‎ ‎‏مستکبران جهان شرقی و غربی، این را در همین جا خفه کنند و نگذارند‏‎ ‎‏جاهای دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف اینکه همان طور که در‏‎ ‎‏ایران دستشان قطع شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران، در‏‎ ‎‏جاهای دیگر هم بشود.‏

‏     همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏ایران از این خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی ما در هر جا که‏‎ ‎‏هستند و در هر کشوری که هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در‏‎ ‎‏زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ نظامیان قدرتهای شیطانی‏‎ ‎‏سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا داشته‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این‏‎ ‎‏نقطه ای که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام‏‎ ‎‏شیاطین عالم، اگر این نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست‏‎ ‎‏بخورد، شکست همۀ مستضعفین جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست‏‎ ‎‏اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر این قدرتی که از ناحیۀ‏‎ ‎‏خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای مجهز‏‎ ‎‏بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر خودش و از ملت‏‎ ‎‏خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که این مطلب در‏‎ ‎‏همۀ ممالک اسلامی و در همه جایی که مستضعفین جهان تحت سلطۀ‏‎ ‎‏مستکبرین بودند، در همه جا این مساله انجام بگیرد.(326)‏

 10 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرحهای امریکایی

‏امروز اگر بر اینها ثابت نشده باشد که این طرحهایی که امریکا می دهد‏‎ ‎‏مخالف با مصالح خود منطقه هست و مخالف با مسلمین هست، باید‏‎ ‎‏بسیار نادان باشند. امریکا باز از طرحها دست بردار نیست. امریکا‏‎ ‎‏می خواهد با تمام قوا، بین مسلمین اختلاف بیندازد. شما ببینید که در‏‎ ‎‏این طرحی که اخیراً داده اند، بین طوایفی از مسلمین، بین حکومتهای‏‎ ‎‏مسلمین اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست‏‎ ‎‏خورد و شکست خورده است، طرح دیگر خواهد داد. و باید مسلمین‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که طرح امریکایی برای شرق و برای ملل اسلامی و‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی صرفه ندارد. باید همۀ مسلمین توجه کنند و به‏‎ ‎‏حکومتهای خود تذکر دهند که زیربار طرحهای امریکایی، که از این ‏‏[‏‏به‏‏]‏‎ ‎‏بعد، یکی بعد از دیگری خواهد آمد، نروند و بازی نخورند از این شیاطین.‏‎ ‎‏اینها می خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند.‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏امریکا نظر سوء به شما دارد. شما را برای مصالح خودش می خواهد‏‎ ‎‏استخدام کند و استخدام کرده است. چرا شما ذخایر خودتان را در راه‏‎ ‎‏مقاصد شوم و پلید امریکا صرف می کنید؟ و چرا در مقابل اسلام‏‎ ‎‏ایستاده اید و در مقابل مسلمین؟ شما می بینید که دولت مصر، دولت‏‎ ‎‏غاصب مصر به صراحت می گوید که ما کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از اسلام اسم‏‎ ‎‏می برند، سرکوب می کنیم. امریکا به شما به نظر یک بنده نگاه می کند؛ به‏‎ ‎‏نظر یک برده نگاه می کند و شما را از هر طرف که می خواهد می کشاند.‏‎ ‎‏صدام اگر عقل داشت و امریکا به او می گفت حمله به ایران بکن، خلاف او‏‎ ‎‏را می کرد. لکن خدای تبارک و تعالی عقل را از سر اینها برداشته است که‏‎ ‎‏برضد خود و برضد کشور خود و برضد ملت خود عمل می کنند.(327)‏

‏ ‏

11 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بیداری و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابرقدرتها  

‏ای ملتهای مسلم! ای ملتهای مظلوم همۀ کشورهای اسلامی! ای‏‎ ‎‏ملتهای عزیزی که در تحت سلطۀ اشخاصی واقع شدید که ذخایر شما را‏‎ ‎‏تقدیم امریکا می کند و شما خودتان با زحمت و ذلت زندگی می کنید!‏‎ ‎‏بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین جهان! برخیزید و در مقابل‏‎ ‎‏ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها هیچ کاری نمی توانند‏‎ ‎‏بکنند.(328)‏

‏ ‏

 21 / 11 / 60 

*  *  *

 

 

هشدار در خصوص نقشۀ شوم اسرائیل

‏به دولتهای کشورهای اسلامی هشدار می دهم که از اشتباهات گذشته‏‎ ‎‏دست بردارند و با یکدیگر دست برادری دهند و با خضوع در مقابل‏‎ ‎‏خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام، دست ظالمانۀ جباران و غارتگران‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏جهانخوار خصوصاً امریکا را از منطقه کوتاه کنند، و این توافق امریکایی،‏‎ ‎‏صهیونیستی، لبنانی را که سلطۀ امریکا را در منطقه استوارتر و اسرائیل‏‎ ‎‏را بر کشور اسلامی لبنان و سپس از آن بر سایر کشورهای اسلامی و عربی‏‎ ‎‏چیره خواهد کرد، محکوم و عملاً نقض نمایند. و بدانند چنانچه کراراً‏‎ ‎‏گفته ام و شنیده اید، اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند و حکومت‏‎ ‎‏اعراب را از نیل تا فرات غصبی می داند و دیر یا زود با کمک امریکا به نقشۀ‏‎ ‎‏شوم خود، اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند و حکومتهای عربی از‏‎ ‎‏خواب گران بیدار نشوند، جامه عمل می پوشاند. آیا برای مسلمانان و‏‎ ‎‏حکومتهای کشورهای اسلامی ننگ نیست که امریکا از آن طرف دنیا بر‏‎ ‎‏مقدراتشان حکومت کند، و به دست اسرائیل کافر غاصب همه را به دام‏‎ ‎‏اندازد و به خاک سیاه بنشاند؟ آیا وقت آن نرسیده است که عمق توطئه و‏‎ ‎‏شیطنت امریکا در وادار نمودن صدام عفلقی به هجوم به یک کشور‏‎ ‎‏اسلامی قدرتمند را بفهمند؟ آیا نمی دانند که وادار نمودن دولتهای‏‎ ‎‏منطقه را مستقیم یا غیر مستقیم به کمک مالی و نظامی و تبلیغاتی، به‏‎ ‎‏صدام، دشمن با اسلام، نقشۀ شیطانی است که شماها با دست خود‏‎ ‎‏تیشه به ریشۀ خود زنید و موجبات هلاکت خود و مسلمانان منطقه را‏‎ ‎‏فراهم نمایید؟ آیا مسلمانان غیور منطقه باز به سکوت مرگبار خود ادامه‏‎ ‎‏می دهند و فرصت می دهند که امریکا و اسرائیل با مقدرات آنان بازی‏‎ ‎‏کنند و اسلام را تحت سلطۀ امریکا درآورند؟ آیا درست است که شوروی‏‎ ‎‏مسلمانان افغانستان را زیر شدیدترین فشارها قرار دهد و کشور‏‎ ‎‏اسلامی افغانستان را اشغال کند و شما ساکت باشید؟ آیا روحانیون‏‎ ‎‏متعهد و نویسندگان و روشن بینان متعهد نسبت به اسلام و مقدرات‏‎ ‎‏مسلمین باز به سکوت خود ادامه می دهند و در انتظار مرگ اسلام‏‎ ‎‏روزشماری می کنند؟ آیا این یک مشت آخوندهای روحانی نما که با‏‎ ‎‏تشبث صدام محتضر، در بغداد جمع و به اسم اسلام و به نفع شرک، با‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

‏اسلام به خیانت برخاسته اند، جواب خداوند را در روز رستاخیز چه‏‎ ‎‏می دهند؟(329)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری مسلمین در حج  

‏من امیدوارم که این سفر مبارک شما را موفق کند به اینکه این مسلمین‏‎ ‎‏جهان را، این روحانیون کشورها را، این روحانیون درباری را که در آنجا‏‎ ‎‏لابد می آیند، توجه بدهید به اینکه آقا چرا باید شما عزت خودتان را در‏‎ ‎‏نوکری امریکا بدانید؟ در نوکری صهیونیست ها بدانید؟ شما آقایی‏‎ ‎‏خودتان را از اسلام کسب کنید، آقایی خودتان را از بیت الله کسب بکنید.‏‎ ‎‏دور بیرق اسلام جمع بشوید، دور حول خانه خدا جمع بشوید و با هم‏‎ ‎‏بیعت کنید که اجتماعتان، همه تان بر خلاف مصالح اسلام نباشد و بر‏‎ ‎‏وفاق مصالح باشد، و دست قدرت های بزرگ را ان شاءالله کوتاه کنید، و‏‎ ‎‏این کنگرۀ بزرگ اسلامی ان شاءالله به نتیجۀ مطلوبی که اسلام دارد برسد‏‎ ‎‏و شماها با سلامت و سعادت مشرف بشوید. و دعا کنید به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین، و دعا کنید که مسلمین و سران اسلام بیدار بشوند.(330)‏

25 / 5 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هوشیاری ملتها  

‏از جمله چیزهایی که برای قیام مسلمانان و مستضعفان جهان علیه‏‎ ‎‏چپاولگران جهانی و مستکبران جهانخوار لازم به تذکر است. آن است که‏‎ ‎‏نوعاً قدرتهای ستمگر از راه ارعاب و تهدید یا به وسیلۀ بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏خودشان و یا به وسیلۀ عمال مزدور بومی خائنشان مقاصد شوم خود را‏‎ ‎‏اجرا می کنند. در صورتی که اگر ملتها با هشیاری و وحدت در مقابلشان‏‎ ‎‏بایستند، موفق به اجرای آن نخواهند شد. شواهد بر این مدعا زیاد است.‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏و زنده ترین شاهد در کشورهای منطقه ایران و افغانستان است.(331)‏

12 / 6 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسالت علما و اندیشمندان در برابر توطئه های امریکا  

‏باید مظلومان جهان بیدار و هوشیار باشند و از این توطئه ها و حیله ها‏‎ ‎‏گول نخورند؛ و به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادی و خروج از‏‎ ‎‏قید و بندهای استعماری و استثماری ادامه دهند. و بدانند که اینان با‏‎ ‎‏شعار طرفداری از حقوق بشر بزرگترین پایمال کنندگان حقوق انسانها‏‎ ‎‏هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانۀ خود هیچ گاه غفلت نمی کنند و از‏‎ ‎‏هیچ جنایتی دریغ ندارند.‏

‏     امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های‏‎ ‎‏فریباگر ستمکاران تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که‏‎ ‎‏دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و‏‎ ‎‏بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه آنان پرده‏‎ ‎‏بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره ارائه دهند. و‏‎ ‎‏علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل‏‎ ‎‏و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطۀ ظالمانۀ این اقلیت‏‎ ‎‏حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و جنجالها سلطۀ ظالمانۀ خود را بر‏‎ ‎‏جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس‏‎ ‎‏کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند.(332)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسالت آزادیخواهان  

‏تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشنگری، راه سیلی زدن بر گونۀ‏‎ ‎‏ابرقدرتها و قدرتها، خصوصاً امریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

‏مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند.(333)‏

6 / 5 / 66  

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221