بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
قیام برای استقلال و احیای اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

قیام برای استقلال و احیای اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه مسلمانان در اجرای نظام سیاسی اسلام  

‏چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام‏‎ ‎‏سیاسی اسلام است. ... ما چاره نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی‏‎ ‎‏فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیاتهای حاکمۀ خائن و فاسد و ظالم‏‎ ‎‏و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه ای است که همۀ مسلمانان در یکایک‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏کشورهای اسلامی باید انجام بدهند، و انقلاب سیاسی اسلامی را به‏‎ ‎‏پیروزی برسانند.(349)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال و آزادی امّت اسلام 

‏ما می خواهیم یک ملت را آزاد کنیم، ما می خواهیم یک امت را آزاد کنیم،‏‎ ‎‏ما می خواهیم یک امت را مستقل کنیم، ما می خواهیم از زیر بار امریکا و‏‎ ‎‏انگلستان و روسیه بیرون برویم.(350)‏

3 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهراسیدن از قدرتها در قیام

‏از اظهارات پوچ دولت امریکا و انگلیس و شوروی مبنی بر پشتیبانی از‏‎ ‎‏شاه برای حفظ منافع خودشان نهراسید؛ که نمی هراسید. به شهادت‏‎ ‎‏تاریخ، هیچ قدرتی نمی تواند آتش قلب ملت مظلومی را که برای رسیدن‏‎ ‎‏به آزادی و استقلال قیام کرده است، فرونشاند.(351)‏

4 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع ایادی ابرقدرتها، مقدمه اصلاحات

‏اگر بخواهید ایران اصلاح بشود، با بودن محمدرضا در آنجا و این سلسلۀ‏‎ ‎‏خبیثۀ پهلوی، این ایران اصلاح شدنی نیست. باید این برود تا ایران‏‎ ‎‏اصلاح بشود. دنبال او باید دست امریکا، انگلستان، عرض می کنم که‏‎ ‎‏شوروی؛ این سه ابرقدرت، باید دستشان قطع بشود از ایران، و ایران‏‎ ‎‏مستقل برای خودش باشد تا اصلاح بشود. ما دنبال این معنی هستیم‏‎ ‎‏ان شاءالله .(352)‏

8 / 8 / 57


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

قیام مسلمین

بر ضد استعمار

سوال: ‏[‏‏آیا توقع آن را دارید که در جهان اسلام بر ضد رژیمهای ارتجاعی‏‎ ‎‏که برای محافظت منافع استعمار عمل می کنند، یک انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏مترقی به وجود آید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما امیدواریم اینطور بشود و همۀ مسلمین بر ضد استعمار قیام‏‎ ‎‏کنند و دولتهایی هم که خیانت به ملت می کنند بر ضد آنها هم قیام‏‎ ‎‏کنند.(353)‏

 26 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال حقیقی، با قطع نفوذ همه جانبه امریکا

‏ما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم، باید سعی کنیم تمامی‏‎ ‎‏اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و فرهنگی را از‏‎ ‎‏بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هر چه زودتر‏‎ ‎‏برسد.(354)‏

 9 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت و قیام ملتها  

‏شماها منتظر این نباشید که دولتهای شما برای شما کار بکنند. من‏‎ ‎‏دولتهای عربی را بیش از پانزده سال است که نصیحت کردم که با هم‏‎ ‎‏متحد بشوند و «قدس» را نجات بدهند، و هیچ ابداً در آنها اثر نکرد؛ برای‏‎ ‎‏اینکه در فکر این مسائل نیستند. آنها اگر صحبتی هم از این مسائل‏‎ ‎‏بکنند، همان صحبتهایی است که شاه سابق ما راجع به پیشرفتها می کرد‏‎ ‎‏و راجع به «تمدن بزرگ» می کرد! اینها هیچ یک به فکر امتها نیستند؛‏‎ ‎‏امتها خودشان باید به فکر خودشان باشند.(355)‏

17 / 1 / 58  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

روز قدس، روز احیای اسلام  

‏روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم، و قوانین‏‎ ‎‏اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. (356)‏

25 / 5 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با فرهنگ صادراتی غرب 

‏مسلمین که در آستان این قرن دردهای جانفرسای خود را یافته، و از‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی بزرگ جز گرفتاریهای گوناگون و چپاولگریها و جنایات‏‎ ‎‏چیزی ندیده اند، باید با به هم پیوستگی صمیمانه و توجه به خداوند‏‎ ‎‏بزرگ و اسلام عزیز به فکر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمۀ اساسی آن است‏‎ ‎‏که ملتهای مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی‏‎ ‎‏فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و فرهنگ‏‎ ‎‏مترقی اسلام را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند و بشناسانند.‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‎ ‎‏]‏‏شرق و آفریقای عزیز ـ این قاره ای که با نهضت اسلامی ملی و قیام‏‎ ‎‏خونین مردم دلاور الجزایر از خواب گران بیرون آمد ـ و کشوری بعد از‏‎ ‎‏کشور دیگر ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از چنگال امریکا و کشورهای استعمارگر دیگر نجات داد،‏‎ ‎‏باید روی پای خودشان بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه‏‎ ‎‏کنند.(357)‏

8 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهاد خودکفایی

‏همۀ ما موظفیم به اینکه کشوری را که از گلوی استعمار بیرون کشیدیم،‏‎ ‎‏حالا خودمان اداره اش کنیم به طوری که دیگر محتاج به آنها نباشیم.‏

‏     این احتیاجِ به دشمن؛ تلخترین چیزهایی است که در ذایقۀ انسان‏‎ ‎‏باید باشد. یک وقت انسان احتیاج دارد به برادرهای خودش؛ این هم‏‎ ‎‏خوب نیست؛ لکن یک وقت احتیاج داشته باشد به دشمن خودش؛‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏یعنی آنی که در طول تاریخ ما را استضعاف کرده است، در طول تاریخ به‏‎ ‎‏ما خیانت کرده است، جنایت کرده است، حالا ما محتاج به او باشیم در‏‎ ‎‏ارزاقمان، دستمان را پیشش دراز کنیم که گندم بده، دستمان را پیشش‏‎ ‎‏دراز کردیم که مستشار ‏‏[‏‏بیاور‏‏]‏‏ این به نظر انسان، تلخترین چیزهایی‏‎ ‎‏است که در ذائقۀ انسان باید باشد که پیش دشمنش، پیش آنکه همه‏‎ ‎‏چیزش را از بین برده، دست دراز کند که به من ارزاق ما را بده. باید ملت‏‎ ‎‏ما این تحول را پیدا بکند که عارش بیاید که به امریکا بگوید گندم به ما‏‎ ‎‏بده، یا مستشار به ما بده، خودش باید دنبال کار خودش باشد، خودش‏‎ ‎‏باید قیام کند و حوایج خودش را برآورد.(358)‏

 11 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه مسلمانان با امریکا، مبارزه اسلام با کفر

‏ما اتکال به خدا داریم. اتکال به اسلام داریم. پشتیبانی ما اسلام و‏‎ ‎‏خداست. و امید این را داریم که همۀ ملتهای اسلامی به ما بپیوندند.‏

‏     در این نزاعی که، مبارزه ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه‏‎ ‎‏بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر. چنانچه غلبه کنند خدای‏‎ ‎‏نخواسته اینها بر نهضت ما ـ که نخواهند کرد ـ این غلبه، غلبه بر اسلام‏‎ ‎‏است. غلبه بر مسلمین است. باید همۀ مسلمین بدانند که مقدرات ما‏‎ ‎‏الآن تنها نیست که بین وجود و عدم است. مقدرات اسلام، مقدرات همۀ‏‎ ‎‏مسلمین است. همۀ مسلمین در این مساله با هم باید شرکت کنند. که اگر‏‎ ‎‏این نهضت خدای نخواسته به سستی گراید یا از بین برود، حساب شرق،‏‎ ‎‏حساب تمام شرق و خصوصاً مسلمین ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏به تباهی خواهند کشید. من‏‎ ‎‏از همۀ ملتهای اسلامی، از همۀ مسلمین، از همۀ ارتشهای اسلامی، از‏‎ ‎‏همۀ قوای انتظامی اسلامی، از همۀ روسای جمهور ممالک اسلامی‏‎ ‎‏می خواهم که با این نهضت ما همراه باشند. با این مقابله ای که مابین کفر‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏و اسلام است، نه مابین ایران و امریکا. مابین تمام کفر و تمام اسلام است.‏‎ ‎‏مسلمین بپاخیزند. برخیزند و در این معارضه پیروز شوند. و پیروز‏‎ ‎‏خواهند شد. و از این طبلهای میان تهی نترسند. نترسند که امریکا یک‏‎ ‎‏قدرت بزرگ است، «یک قدرت شیطانی است و می تواند که با یک روز‏‎ ‎‏همه را به هم بزند»! اینها تبلیغات است. امریکا نمی تواند این کار را بکند.‏

‏     در مقابل مسلمین نمی تواند امریکا خودنمایی کند. دنیا توجهش‏‎ ‎‏الآن به این مبارزه است. دنیا الآن توجه به این دارد که در این مبارزه چه‏‎ ‎‏خواهد شد. و خود مملکت امریکا در آن اختلاف واقع شده است.‏‎ ‎‏سیاههای امریکا که در تحت ظلم امریکا بودند الآن آنها هم موافقت با ما‏‎ ‎‏دارند. و ممکن است آنها هم قیام بکنند. باید مسلمین در یک همچه‏‎ ‎‏موقع حساسی که ما مقابل ایستادیم در مقابل امریکا و در مقابل دسایس‏‎ ‎‏شیطانی او، با ما موافقت کنند. با ما همراهی کنند. ما و خود را از هم‏‎ ‎‏بدانند. مملکت ایران را با سایر ممالک، با پاکستان، با عراق، با اندونزی، با‏‎ ‎‏تمام این ممالک اسلامی یک بدانند. و همه قیام کنند. و همه تظاهر کنند‏‎ ‎‏در مقابل این ظلمی که این شخص به ما دارد می کند.(359)‏

 1 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم قیام مستضعفین علیه مستکبرین  

‏آغاز قرن پانزدهم که به همه مبارک است، باید مسلمین آغاز پیروزی‏‎ ‎‏خود بدانند. دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرتها هر چه بخواهند بکنند.‏‎ ‎‏مستضعفین باید قیام کنند. مستضعفین همۀ بلاد، همۀ ممالک باید حق‏‎ ‎‏خودشان را با مشت محکم بگیرند. منتظر نباشند که آنها حق آنها را‏‎ ‎‏بدهند. مستکبرین نخواهند حق کسی را داد.(360)‏

19 / 11 / 58  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

قیام به حق

‏همه می دانیم که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب‏‎ ‎‏ماست؛ ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و‏‎ ‎‏استقلال کاملاً پشتیبانی می نماییم، و به آنان صریحاً می گوییم که حق‏‎ ‎‏گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرتها را از صحنۀ تاریخ روزگار براندازید.‏‎ ‎‏من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار می دهم که اگر شرقِ ستم کشیده و‏‎ ‎‏افریقا به خودشان متکی نباشند، تا ابد گرفتارند. بیایید روی پای‏‎ ‎‏خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان به در کنید. من از‏‎ ‎‏گوشۀ بیمارستان به افریقا و شرقِ زیر سلطه و تمام کشورهای تحت ستم‏‎ ‎‏اخطار می کنم که متحد شوید و دست امریکای جنایتکار را از‏‎ ‎‏سرزمینهای خود قطع کنید.(361)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسیدن به استقلال واقعی با قطع سلطه امریکا

‏امید است عموم ملل مستضعف جهان و بخصوص ملتهای اسلامی با‏‎ ‎‏اتحاد و همبستگی کامل و رفع اختلافات خود در برابر قدرتهای پوشالی‏‎ ‎‏استعمارگران قیام نموده و سلطۀ آنان و بخصوص امریکای جهانخوار را از‏‎ ‎‏کشورهای خویش قطع نموده، استقلال واقعی خود را باز یابند.(362)‏

17 / 1 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام برای اعاده مجد اسلام

‏ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپا خیزید و در زیر‏‎ ‎‏پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسلام، مجتمع شوید و دست خیانت‏‎ ‎‏ابرقدرتان را از ممالک خود و خزاین سرشار آن کوتاه کنید، و مجد اسلام‏‎ ‎‏را اعاده کنید، و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما‏‎ ‎‏دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

‏مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و‏‎ ‎‏شرقزده بتازید و هویت خویش را دریابید و بدانید که روشنفکران‏‎ ‎‏اجیرشده بلایی بر سرملت و مملکتشان آورده اند که تا متحد نشوید و‏‎ ‎‏دقیقاً به اسلام راستین تکیه ننمایید، بر شما آن خواهد گذشت که تا‏‎ ‎‏کنون گذشته است. امروز زمانی است که ملتها چراغ راه روشنفکرانشان‏‎ ‎‏شوند و آن را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند‏‎ ‎‏که امروز روز حرکت ملتهاست و آنان هادی هدایت کنندگان‏‎ ‎‏تاکنوند.بدانید که قدرت معنوی شما بر همۀ قدرتها چیره خواهد شد و‏‎ ‎‏قریب یک میلیارد جمعیت شما با خزاین سرشار و ثروت بی پایان‏‎ ‎‏می تواند تمام قدرتها را در هم شکند.(363)‏

21 / 6 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام بر ضد مستکبرین، تکلیف ممالک اسلامی

‏تا کی باید ما و دولتهای ما تحت سلطۀ اجانب باشیم؟ تا کی باید‏‎ ‎‏مستشاران امریکا و شوروی به ما حکومت کنند؟ تا کی باید یک گروهبان‏‎ ‎‏شوروی، یک گروهبان انگلیسی، یک گروهبان امریکایی بیاید و به ارتش‏‎ ‎‏ما حکومت کند؟ ما آنها را بیرون کردیم، شما هم بیرون کنید، سایر‏‎ ‎‏ممالک اسلامی هم بیرون کنند. ما آنهایی که تشتت ایجاد می کنند در‏‎ ‎‏ایران به جای خودشان نشانده ایم و می نشانیم. سایر ممالک اسلامی هم‏‎ ‎‏مکلفند به اینکه آنهایی که برخلاف اسلام، برخلاف دستور قرآن،‏‎ ‎‏برخلاف دستورات نبی اسلام ایجاد تشتت می کنند، آنها را بگیرند و‏‎ ‎‏بیرون کنند و از بین ببرند. چرا نشسته ایم ما؟ چرا مسلمین نشسته اند؟‏‎ ‎‏چرا نهضت نمی کنند؟ چرا قیام نمی کنند مسلمین بر ضد مستکبرین؟‏‎ ‎‏چرا مستضعفین جهان قیام نمی کنند بر ضد مستکبرین؟(364)‏

 16 / 8 / 59 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

نظام اسلامی، ضامن آزادی و استقلال کشور

‏ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملتهای اسلام و مستضعفان جهان بر‏‎ ‎‏ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان خصوصاً اسرائیل غاصب قیام‏‎ ‎‏نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی کوتاه نخواهد شدو این‏‎ ‎‏غدۀ سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج نخواهد گردید، و امثال‏‎ ‎‏صدام و سادات به جنایات خود ادامه خواهند داد و مصر و عراق را به‏‎ ‎‏تباهی خواهند کشید. چاره برای دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و‏‎ ‎‏گرایش متعهدانه به قرآن کریم و در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام‏‎ ‎‏بپاخاستن است.‏

‏     هان ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفان گیتی، آن نظام که برای‏‎ ‎‏شما، برای رشد و تکامل شما، برای سعادت دنیا و آخرت شما، برای رفع‏‎ ‎‏ظلم و خونخواری و چپاولگری از مظلومان جهان و برای تربیت و تعلیم‏‎ ‎‏انسانی و برای آزادی و استقلال کشورهای شما از جانب خداوند متعال‏‎ ‎‏بپا شده نظامهای الهی است که بالاترین آنها نظام اسلامی است.(365)‏

 27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وظیفه قیام در مقابل امریکا

‏مسلمانها باید از جا برخیزند، باید قیام کنند. خدا فرموده است: ‏انَّما اَعِظُکُم‎ ‎بِواحِدَةٍ اَن تَقُومُوا لله َ مَثنی وَ فُرادی.‎[1]‎‏ نگویید: تنها هستیم. تنهایی هم‏‎ ‎‏باید قیام بکنیم. اجتماعی هم باید قیام کنیم. با هم باید قیام کنیم. همه‏‎ ‎‏موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم و برای حفظ کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏قیام کنیم در مقابل این دو غدۀ سرطانی که یکی حزب فاسد بعث عراق‏‎ ‎‏است و یکی اسرائیل و هر دو سر منشاش امریکاست.(366)‏

23 / 3 / 61

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

اراده قوی در مبارزه با شیاطین

‏مردم آزادۀ جهان همیشه از ابرقدرتها خصوصاً امریکای جنایتکار صدمه‏‎ ‎‏دیده اند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی و امریکای‏‎ ‎‏سلطه گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود.‏

‏     مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز، روز مبارزه و جنگیدن با‏‎ ‎‏تمام شیاطینی است که حقوق حقۀ تمامی پابرهنگان جهان را صرف‏‎ ‎‏عیش و نوش و تهیۀ سلاحهایی می نمایند که برای همیشه حاکم دنیای‏‎ ‎‏گرسنگان باشند.(367)‏

13 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزت و حیات در سایۀ مبارزه

‏مسلمانان تمامی کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطۀ بیگانگان‏‎ ‎‏گرفتار مرگ تدریجی شده اید، باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید؛ و از‏‎ ‎‏وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهۀ کفر را‏‎ ‎‏بشکنند استفاده نمایید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید؛ بلکه به‏‎ ‎‏فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید؛ که‏‎ ‎‏عزت و حیات در سایۀ مبارزه است. و اولین گام در مبارزه اراده است. و‏‎ ‎‏پس از آن، تصمیم بر اینکه سیادت کفر و شرک جهانی، خصوصاً امریکا را‏‎ ‎‏بر خود حرام کنید.(368)‏

29 / 4 / 67  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق دولت اسلامی  

‏شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان‏‎ ‎‏بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی‏‎ ‎‏ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج‏‎ ‎‏شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در‏‎ ‎‏زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان‏‎ ‎‏به دفاع برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و‏‎ ‎‏مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به جای‏‎ ‎‏خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید‏‎ ‎‏رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.(369)‏

 15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

  • )) سبا  /  46.