بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
الگوگیری از انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

الگوگیری از انقلاب اسلامی

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ایران، الگوی مبارزه با ستمگران 

‏الحق ملت ایران با همبستگی بی مانند خود و ایستادگی در مقابل‏‎ ‎‏دشمنان اسلام و کشور، یک ملت نمونه است که نام بزرگ خود را در‏‎ ‎‏تاریخ ثبت و راه مبارزه با ستمگران را به ملتهای مظلوم آموخت.(370)‏

 14 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتکای به ایدئولوژی انقلابی اسلام  

‏پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل‏‎ ‎‏ستمدیدۀ جهان، خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه یک‏‎ ‎‏ملتی با اتکا به ایدئولوژی انقلابی اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق‏‎ ‎‏می آید.(371)‏

15 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح رهایی براساس اسلام 

‏آنچه تقریباً در این یک سال واقع شد، اینکه کم کم خواسته های ملت به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏صورت طرحی درآمد و منتهی به این شد که همان خواسته های صدر‏‎ ‎‏اسلام بایستی طرحش ریخته شود. در این طرح نه فقط ایران از زیر بار‏‎ ‎‏استعمار و ظلم بیرون می رود، بلکه سرمشقی باشد برای همۀ کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، چه ایران و چه سایر کشورهایی که زیر فشار و استبداد‏‎ ‎‏هستند.(372)‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اقتدای مسلمین به ایران در مبارزه  

‏باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها را خواب‏‎ ‎‏کردند هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ ـ با مشت خالی ـ بر‏‎ ‎‏تانکها و توپها و مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به‏‎ ‎‏خدا داشت. همه می گفتند ما اسلام می خواهیم؛ همه فریاد می کردند که‏‎ ‎‏ما حکومت اسلامی می خواهیم. این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا‏‎ ‎‏شد، این تبدلی که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا‏‎ ‎‏شد، رمز پیروزی بود: همه با هم اتکال به خدا.(373)‏

16 / 12 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه و اتکال به خداوند، رمز پیروزی  

‏رمز پیروزی ما با وحدت کلمۀ ملت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت‏‎ ‎‏ایمان بود. قوت ایمان در ملت ما طوری بود که شهادت را سعادت‏‎ ‎‏می دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند؛ ولهذا‏‎ ‎‏مشتهای اینها بر تانکها غلبه کرد. باید ملتهای دیگر، ملت فلسطین،‏‎ ‎‏وحدت کلمه پیدا بکنند و اتکال به خدای تبارک و تعالی. این رمز پیروزی‏‎ ‎‏در هر جا پیدا بشود، پیروز خواهند شد. باید ملت عزیز «فلسطینِ ما» با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، توجه به روحانیت، توجه به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏معنویت، توجه به خدای تبارک و تعالی کنند تا پیروز شوند.(374)‏

 13 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام ملتها علیه ابرقدرتها در پرتو ایمان 

‏امتها خودشان باید به فکر خودشان باشند. اگر ما بنا بود که بنشینیم تا‏‎ ‎‏برای ما دولتها کار بکنند، حالا باز همان عقب ماندگی را داشتیم و باز شاه‏‎ ‎‏سابق بر ما حکومت می کرد. ما به قوّت ایمان که در شَعب ما حاصل شد ـ با‏‎ ‎‏آن قوّت ایمان با این ابرقدرتها مخالفت کردیم و بحمدالله پیروز شدیم و‏‎ ‎‏دست آنها را کوتاه کردیم. شما اگر بخواهید به مشکلات خودتان پیروز‏‎ ‎‏بشوید، اگر بخواهید قدس را نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را‏‎ ‎‏نجات بدهید، اگر بخواهید مصر را نجات بدهید و سایر ممالک عربی را‏‎ ‎‏نجات بدهید از دست این عمال، از دست اجانب، ملتها باید قیام بکنند؛‏‎ ‎‏باید ملتها این کار را انجام بدهند؛ ننشینند که دولتها بر این مسائل‏‎ ‎‏وارد بشوند، آنها روی مسائلی که برای خودشان صرفه دارد عمل‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏     ملتها باید قیام کنند.(375)‏

17 / 1 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت اسلامی ایران، سرمشق همه ملتها

‏امیدوارم که این نهضت اسلامی ایران برای همۀ مستضعفین سرمشق‏‎ ‎‏باشد که پیروزی را به دست بیاورند؛ و این رمزی که در ایران باعث‏‎ ‎‏پیروزی شد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ عبارت از وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏بود، در همۀ ملتها پیدا بشود و آنها هم پیروز بشوند.(376)‏

17 / 1 / 58 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

پیروزی با رمز وحدت 

‏این وظیفۀ همۀ شماست که می خواهید برای خدا کار کنید. همۀ ما باید‏‎ ‎‏این دشمنی را نهی کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم. با وحدت، و‏‎ ‎‏بودن زیر پرچم «لا اله الاالله » پیروز می شویم.‏

‏     تا مسلمین رمزی را که در ایران اتفاق افتاد پیدا نکنند، پیروز‏‎ ‎‏نمی شوند. آنها متحد شدند، و همه یکصدا اسلام را خواستند و جمهوری‏‎ ‎‏اسلام را خواستند. و وقتی همه با هم متحد شدند، خداوند پیروزشان‏‎ ‎‏کرد. اگر مسلمین این رمز را پیدا کنند، این ملت عظیم اگر با هم مجتمع‏‎ ‎‏شوند، قدرتی هستند مافوق قدرتها؛ زیرا علاوه بر مخازن طبیعی، قدرت‏‎ ‎‏معنوی دارند، که عبارت است از ایمان به خدا و رسول؛ که اگر مجتمع‏‎ ‎‏شوند قدرتی فوق آنها نمی شود.(377)‏

 16 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نهضت ایران مبدا و الگوی نهضتهای مستضعفین  

‏من امیدوارم که شما جوانان پاکستانی ـ که به دیدار من آمدید و‏‎ ‎‏هم پیوستگی خود را با نهضت ما اعلام داشتید همه موفق و سالم باشید.‏

‏     ‏‏باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل مستکبر در‏‎ ‎‏تمام عالم گسترده شود. ایران، مبدا، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏.(378)‏

 24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چگونگی شکست قدرتهای بزرگ از ایران  

‏ملتهای مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ تمسک به اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را شکست داد.(379)‏

 24 / 2 / 58 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

 

عبرت ملتها از ایران  

‏باید سایر ملتها از نهضت ما عبرت بگیرند؛ و حکومتها از حکومت سابق ما‏‎ ‎‏و از وضعی که برای او پیش آمد، عبرت بگیرند.(380)‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 5 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری در راه استقلال و آزادی، الگوی ملل مسلمان

‏ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال و آزادی و‏‎ ‎‏اهداف مقدسۀ اسلام بزرگ الگو بگیرند؛ و با پیوستن به هم سد استعمار و‏‎ ‎‏استثمار را بشکنند، و به پیش به سوی آزادگی و زندگی انسانی‏‎ ‎‏بروند.(381)‏

11 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ایران، راهنمای ملل تحت سلطه 

‏امید است انقلاب اسلامی ملت بزرگ ما و پیروزی عظیم آنان بر دشمنان‏‎ ‎‏اسلام و مملکت، راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده و تحت سلطه قرار‏‎ ‎‏گیرد و با اتحاد و همبستگی، شرّ همۀ سلطه گران و بخصوص امریکا این‏‎ ‎‏دشمن بزرگ را از خود کوتاه نموده در تحت تعالیم مقدسۀ اسلام،‏‎ ‎‏عظمت از دست رفتۀ خود را بازیابد.(382)‏

 17 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ایران، الگوی مبارزه با سلطه شیطان بزرگ

‏انقلاب عظیم ملت شریف و مبارز ایران، پیامد انقلابهای رهایی بخش و‏‎ ‎‏نهضتهای اصیل ملتهای مبارز جهان و بخصوص ملت برادر و قهرمان‏‎ ‎‏الجزایر بود که سبب شد تا بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان بردارند‏‎ ‎‏و امید است رهنمودی برای سایر ملل مستضعف و مسلمانان جهان بوده‏‎ ‎‏و بتواند با همبستگی و اتحاد، سلطۀ همۀ استعمارگران و بخصوص‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

‏شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار را از سر ملتهای خود کوتاه‏‎ ‎‏نمایند.(383)‏

 17 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی با سلاح معنوی  

‏شما‏‎[1]‎‏ دیدید که مشکل ما که از مشکلات دیگران بیشتر بود ـ و قدرت‏‎ ‎‏شیطانی شاه مخلوع از همۀ قدرتها بیشتر بود و طرفداران او ابرقدرتها و‏‎ ‎‏همۀ حکومتهای اسلامی و غیر اسلامی بودند ـ ملاحظه کردید که حل‏‎ ‎‏این مشکل به پناه بردن به یک کشوری یا یک قدرتی یا یک ابرقدرتی‏‎ ‎‏نبود. حل مشکل را خود ملت کردند. ملت ما متحوّل شد از خوف به‏‎ ‎‏شجاعت و از یاس به اطمینان و از توجه خود به توجه به خدا و از تفرقه به‏‎ ‎‏اجتماع. این تحول، تحول معجزه آسا اسباب این شد که این مشکل بسیار‏‎ ‎‏بزرگ را، مشکلی را که شاید همه جا و همۀ دنیا محال می دانستند، حلّش‏‎ ‎‏کند.‏

‏     شما گمان نکنید که ایران دارای سلاح بود. ایران سلاحش سنگ بود،‏‎ ‎‏چوب، مشت ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏، لکن سلاح معنوی داشت. سلاح معنوی اش ایمان به‏‎ ‎‏مکتب، ایمان به خدای تبارک و تعالی و توکل به مبدا قدرت و وحدت‏‎ ‎‏کلمه ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. حالا که می بینید دست ملت ما ـ یعنی، غیر نظامیها ـ تفنگ‏‎ ‎‏است، این تفنگی است که به غنیمت از بستگان شاه به دستشان افتاده،‏‎ ‎‏والاّ تفنگی در کار نبود، ایمان بود. ملت از مرکز گرفته تا سرحدّات، هرجا‏‎ ‎‏بروید، یک کلمه می گفتند. آن روز این گروههای فاسد مفسد زیر خاک‏‎ ‎‏بودند؛ مثل حیواناتی که در سوراخها بودند و میدان مال ملت بود. از مرکز‏‎ ‎‏تا سرحدّات، هر جا می رفتید، حتی بچه های کوچک، صدایشان بلند بود‏‎ ‎‏که ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی را می خواهیم. مریضهایی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏که در بستر و در بیمارستان بودند هم همین منطق را داشتند. جوانها هم‏‎ ‎‏همین منطق را. دانشگاه و مدرسه هم همین منطق و زنها و مردها هم‏‎ ‎‏منطقشان همین بود. از آن خواب گرانی که ما را ابرقدرتها خوابانده بودند‏‎ ‎‏و از همۀ مسائلی که باید به آن توجه داشت، غفلت کرده بودیم. ناگاه‏‎ ‎‏بارقه ای از جانب خدای تبارک و تعالی پیدا شد و ما را بیدار کرد و این‏‎ ‎‏مشکل به نظرِ همه محال را، حل کرد.‏

‏     مشکل، شاه مخلوع و دار و دستۀ او بود و حل مشکل به دست خود‏‎ ‎‏ملت بود. نه یک تفنگ از خارج برای ملت ما آمد و نه یک حکومت‏‎ ‎‏خارجی به ما کمک کرد، بلکه آنها مخالف ما بودند. عراق سرسخت‏‎ ‎‏مخالف با ما بود. کویت سرسخت مخالف با ما بود و مصر هم که حالش را‏‎ ‎‏می دانید. و سایر ممالک را ‏‏[‏‏حال‏‎ ‎‏]‏‏دولتهایشان را می دانید. در عین‏‎ ‎‏حالی که همۀ قدرتها یک طرف صف آرایی کرده بودند و ملت ما با دست‏‎ ‎‏خالی یک طرف، ملت ما هجوم کرد و این سد ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏، که خیال می کردند‏‎ ‎‏ممتنع است شکستنش، شکستند.(384)‏

18 / 5 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب به همه ممالک اسلامی

‏ما می خواهیم که همۀ ممالک اسلامی این ویژگیها را داشته باشد و این‏‎ ‎‏معنایی که در ایران تحقق پیدا کرده است در همۀ ممالک اسلامی باشد و‏‎ ‎‏این انقلاب صادر بشود به همۀ ممالک اسلامی و همۀ مستضعفان جهان‏‎ ‎‏در مقابل مستکبران بایستند و مسائل خودشان را اخذ کنند و حق‏‎ ‎‏خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق، گرفتنی است، و الاّ اعطا نخواهند‏‎ ‎‏کرد.(385)‏

21 / 5 / 59 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

انقلاب ایران، سرمشق دیگر کشورها  

‏اگر آن پیروزیها و تحولاتی که در تاریخ ثبت است از چشم انداز مسلمانان‏‎ ‎‏دور است، پیروزی ملت رزمندۀ ایران با انگیزۀ سربازان صدر اسلام که‏‎ ‎‏سلاحشان ایمان بود، در پیش چشم همگان پرتوافکن است. جهانیان و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان دیدند که ملت غیور ایران با دست تهی از ساز و برگ‏‎ ‎‏نبرد، در مقابل ابرقدرتهای زمان و وابستگان خارج و داخل آنان نهضت‏‎ ‎‏کردند و انقلاب شکوهمند اسلامی را با همۀ مشکلات، برق آسا به ثمر‏‎ ‎‏رساندند و دست تمام جنایتکاران تاریخ را از کشور عزیز خود قطع کردند‏‎ ‎‏و توطئه های امریکایی و گروهکهای چپگرا و راستگرا را با قلبی سرشار از‏‎ ‎‏ایمان و عقیده یکی پس از دیگری خنثی نموده و زن و مرد و کوچک و‏‎ ‎‏بزرگ دلاورانه در صحنه حاضر و مقدرات کشور خود را در دست توانای‏‎ ‎‏خود تعیین نمودند، و امروز با خواست خداوند متعال، ارکان جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به دست متعهدین به مکتب و معتقدین به جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏برقرار و فتنه انگیزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند. و امروز ایران‏‎ ‎‏به رغم بوقهای خارج و دستگاههای تبلیغاتی امریکا و صهیونیست و‏‎ ‎‏سیلی خورده های از انقلاب، به سوی سازندگی نهایی پیش می رود و این‏‎ ‎‏درس عبرتی است برای کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان که قدرت‏‎ ‎‏اسلامی خود را بیابند و از عربده های شرق و غرب و وابستگان و تفاله های‏‎ ‎‏آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام و ایمان‏‎ ‎‏بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود کوتاه نمایند‏‏.(386)‏

‏ ‏

‏ ‏

 10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اتکال به قدرتهای دنیوی  

‏از اینجا باید به همۀ کشورهای اسلامی تذکر بدهم و اخطار کنم که شماها‏‎ ‎‏در اشتباه هستید؛ شماها که اتکالتان را از خدا برداشته و به قدرتهای‏‎ ‎‏دنیوی مثل شوروی، مثل امریکا، اتکال پیدا کرده اید و ملتهای شما از‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

‏شما متنفرند و لهذا، اگر یک روز سرنیزه را بردارید، نابود خواهید شد، شما‏‎ ‎‏به خود آیید و این رویه را ترک کنید. شما از ملت ایران و دولت ایران الگو‏‎ ‎‏بگیرید. ملت ایران الآن آرامش را در کشور ایجاد کرده است و خود آرامش‏‎ ‎‏را ایجاد می کند، بدون اتکال به یک قدرت دیگری. دولت هم اتکال از‏‎ ‎‏سرنیزه را برداشته و اتکال به خدا و به ملت کرده است. از این جهت، هیچ‏‎ ‎‏اتفاقی نمی افتد از کشته شدن و شهید شدن رئیس جمهور یا شهید شدن‏‎ ‎‏نخست وزیر. اینها برای این است که ما در زیر پرچم مبارک اسلام‏‎ ‎‏[‏‏هستیم‏‏]‏‏ و اتکال به خدای تبارک و تعالی ‏‏[‏‏داریم‏‏]‏‏ و ملت ما وفادار به‏‎ ‎‏اسلام است. ملتهای اسلامی دیگر هم اتکالشان به خدا و اسلام است.‏‏(387)‏

‏ ‏

‏ ‏

 17 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیامی همچون قیام ملت ایران، تکلیف همه است

‏من امیدوارم که کشورهای دیگر اسلامی که خودشان را در قید و بند‏‎ ‎‏طبیعت قرار داده اند، هر کدام اینطور قید و بند را دارند، این قید و بندها‏‎ ‎‏را بگسلانند و با برادران ایرانی خودشان در این جهاد اکبر همقدم باشند‏‎ ‎‏تا در جهاد با ابرقدرتها هم پیروز شوند. و من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که این دولتهایی که در کشورهای اسلامی حکومت می کنند،‏‎ ‎‏آنها را بیدار کند و اینطور ذخایر خودشان را در طبق اخلاص نگذارند‏‎ ‎‏برای قدرتها و با روی گشاده ذخایر ملت فقیر خودشان را به قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ تقدیم نکنند، و توجه کنند به اینکه امروز تکلیف این است که‏‎ ‎‏همانطور که ایران قیام کرد و پیروز شد و دیدید که نتوانستند قدرتها با او‏‎ ‎‏مقابله کنند شماها هم، دولتها هم، ملتها هم، با ایران همقدم باشند تا‏‎ ‎‏اینکه ان شاءالله ، اساس ظلم از بشر برچیده بشود و پرچم اسلام در تمام‏‎ ‎‏کشورها به اهتزاز درآید.(388)‏

 10 / 12 / 60 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

فریاد «هَیهاتَ مِنّا الذلة»

‏خوب است که سران کشورهای اسلامی در مسائل روزِ کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏تحت ستم و ملتهای مظلوم تحت چکمه های اجانب و غارتگرهای‏‎ ‎‏شیطانهای بزرگ و سایر شیاطین دیگر که ذخایر غنی آنان را چپاول‏‎ ‎‏می نمایند و ملتها در فقر و فاقه می سوزند، تفکر نموده و به خود آیند و‏‎ ‎‏خوف و وحشتی را که ابرقدرتها با تبلیغات خود بر آنها تحمیل کرده اند تا‏‎ ‎‏مصالح کشور خود و سایر مسلمانان و مظلومان را نادیده گرفته و تن به‏‎ ‎‏مذلت مرگبار دهند، با ارزیابی صحیح سنجش نموده و با وجدان به‏‎ ‎‏قضاوت بنشینند و بیش از این برای خویش و کشورهای خود ننگ به بار‏‎ ‎‏نیاورند و در حال ملت و دولت ایران مطالعه کنند که خود را از زیر بار‏‎ ‎‏قلدریهای هر دو قطب خارج کرده و پرتو پیروزی آن و اسلام عزیز در‏‎ ‎‏سراسر جهان نورافشانی می کند و در راه شرف اسلام و عزت میهن‏‎ ‎‏اسلامی خویش بپاخاسته و در این راه که همان راه انبیای عظام ـ علیهم‏‎ ‎‏وآلهم السلام ـ است، از همه چیز مادی خود گذشته و فریاد «هَیهاتَ‏‎ ‎‏مِنّاالذلة» را به گوش جهانیان رسانده است.(389)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درس مقاومت در مقابل ابرقدرتها

‏وقتی مردم ایران احساس کردند که باید خودشان در مقابل شاه و امریکا‏‎ ‎‏مقاومت کنند، مقاومت کردند و سلطنت 2500 ساله را در هم کوبیدند و‏‎ ‎‏از بین بردند. این معجزه ای بود که در ایران به وقوع پیوست. و این درس‏‎ ‎‏را نباید فراموش کنیم که باید در مقابل ابرقدرتها مقاومت کرد.(390)‏

9 / 12 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248

  • )) منظور، اعضای کنگره آزادی قدس و نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان.