فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش اول: استکبار جهانی

‏ ‏

عنوان

‏صفحه‏

فصل اول: کلیات‏··· ‏

‏3‏

‏     ‏مفهوم استکبار‏··· ‏

‏3‏

‏               ‏‏سرکشی از حق··· ‏

‏3‏

‏               معنا و مصداق مستکبر··· ‏

‏4‏

‏               روحیه استکباری··· ‏

‏5‏

‏               ماهیت استکبار در عمل··· ‏

‏6‏

‏     ‏ابعاد سلطۀ استکبار‏··· ‏

‏7‏

‏          ‏سلطه فرهنگی سیاسی‏··· ‏

‏7‏

‏               فرهنگ استعماری، بدتر از اسلحه قلدرها··· ‏

‏7‏

‏               وابستگی فرهنگی··· ‏

‏8‏

‏               سلب آزادی··· ‏

‏8‏

‏               نفوذ و دخالت اجانب در امور داخلی··· ‏

‏9‏

‏ ‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏               نفوذ و سلطۀ امریکا بر کشورها··· ‏

‏9‏

‏               ایجاد وابستگی فکری و روحی··· ‏

10

‏               ‏‏تزریق خودباختگی در روشنفکران··· ‏

10

‏               ‏‏وابستگی روحی، بدتر از همه چیز··· ‏

11

‏               ‏‏خطر غربزدگی··· ‏

12

‏               ‏‏تاسف از روشنفکران غربزده و شرقزده··· ‏

12

‏               ‏‏مصیبت بزرگ··· ‏

13

‏               ‏‏جایگزینی فرهنگ استعماری و استبدادی به جای فرهنگ اسلام··· ‏

13

‏               ‏‏وابستگی فکری، مانع از استقلال··· ‏

14

‏               ‏‏وابستگی فرهنگی، سرمنشا همۀ وابستگیها‏

16

‏               ‏‏شناخت فرهنگ مترقی اسلام، راه نجات از وابستگی··· ‏

17

‏               ‏‏خودباختگی، منشا بدبختی ملتها··· ‏

17

‏               ‏‏خودباختگی شرق در مقابل فرهنگ استعماری غرب··· ‏

18

‏               ‏‏ترس از دانشگاه استعماری··· ‏

20

‏               ‏‏سلطه فرهنگی، بزرگترین مصیبت مسلمین··· ‏

20

‏               ‏‏استحاله شخصیت ایرانی و اسلامی··· ‏

21

‏               ‏‏سلطه طلبی امریکا و شوروی··· ‏

21

‏               ‏‏خودباوری، لازمۀ رهایی از غرب و شرق··· ‏

21

‏               ‏‏دانشگاه و روحانیت، دو نقطه حساس··· ‏

22

‏               ‏‏تلقین وابستگی··· ‏

22

‏               ‏‏نفوذ در مراکز تربیت و تعلیم··· ‏

23

‏               ‏‏عصر شیطانها··· ‏

23

‏               ‏‏نقشه های غم انگیز استکبار··· ‏

24

‏          ‏سلطه اقتصادی‏··· ‏

25

‏               ‏‏ایران، پایگاه سودجویی سیاسی ـ اقتصادی استعمار··· ‏

25


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

‏               ‏‏بهره مندی از منابع و مخازن نفت و گاز··· ‏

25

‏               ‏‏غرب به مخازن شرق چشم دوخته است··· ‏

26

‏               ‏‏بلعیدن ملل ضعیف، هدف ابرقدرتها··· ‏

26

‏               ‏‏شناسایی مخازن ممالک شرق توسط مامورین سیاسی ابرقدرتها··· ‏

27

‏               ‏‏سودجویی به بهانه صنعتی کردن کشور··· ‏

29

‏               ‏‏استثمار ضعفا، منطق قدرتمندان··· ‏

29

‏               ‏‏مخازن و معادن شرق، لقمه چرب اجانب··· ‏

29

‏               ‏‏اصلاحات ارضی و ایجاد وابستگی··· ‏

30

‏               ‏‏چپاول ذخایر و منافع··· ‏

30

‏               ‏‏اجانب به دنبال مخازن شرق··· ‏

31

‏               ‏‏چاپیدن ممالک شرق با تضعیف فرهنگ··· ‏

31

‏               ‏‏طرفداری غرب از رژیم شاه به انگیزه سلطه اقتصادی··· ‏

32

‏               ‏‏غارت، منطق ظالمها··· ‏

32

‏               ‏‏منافع معادن در دست دشمنان··· ‏

32

‏               ‏‏نقش قدرتهای بزرگ در عقب ماندگی ملل ضعیف··· ‏

33

فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان‏··· ‏

35

‏     ‏اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی‏··· ‏

35

‏               ‏‏ایجاد سازمان ملل در جهت مصالح ممالک بزرگ··· ‏

35

‏               ‏‏اعلامیه حقوق بشر امریکایی··· ‏

35

‏               ‏‏سازمانهای بین المللی در خدمت امریکا و قدرتهای بزرگ··· ‏

36

‏               ‏‏حقوق بشر یا چپاول بشر؟!··· ‏

37

‏               ‏‏بنای سازمان ملل و شورای امنیت برپایه نفوذ سرمایه داران و قدرتمندان··· ‏

37

‏               ‏‏ناتوانی سازمانهای بین المللی··· ‏

38

‏               ‏‏سازمان ملل، آلت دست امریکا··· ‏

38

‏               ‏‏نظر سرنیزه··· ‏

38


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

‏               ‏‏طرفداری سازمانهای بین المللی از قدرتمندان··· ‏

39

‏               ‏‏مانور سیاسی حق وتو··· ‏

40

‏               ‏‏شورای امنیت در خدمت ابرقدرتها··· ‏

40

‏               ‏‏حق وتو بدتر از قانون جنگل··· ‏

41

‏               ‏‏حقوق بشر، نگهبان منافع ابرجنایتکاران··· ‏

41

‏               ‏‏سکوت سازمان بین الملل در برابر جنایات··· ‏

42

‏               ‏‏سازمانهای بین المللی حامی جنایات حزب بعث··· ‏

42

‏     ‏مداخله در امور ملتها به وسیله عوامل دست نشانده‏··· ‏

43

‏               ‏‏ماموریت شاه··· ‏

43

‏               ‏‏حمایت ابرقدرتها از یک مرده··· ‏

44

‏               ‏‏استکبار به دنبال ایجاد رژیمی دیگر··· ‏

44

‏               ‏‏نوکری سرسپردگان قدرتهای بزرگ··· ‏

44

‏               ‏‏سران حاکم بر مسلمین، مشکل مسلمانها··· ‏

45

‏               ‏‏دخالت در مقدرات کشورهای اسلامی··· ‏

45

‏               ‏‏اجرای نقشه های شیطانی امریکا توسط دولتهای منطقه··· ‏

46

‏               ‏‏بشر، گرفتار دخالت دو قطب فاسد··· ‏

47

‏               ‏‏دخالت امریکا در اداره خلیج فارس و بی توجهی حکومتهای منطقه··· ‏

48

‏               ‏‏تعدّی قدرتها در خانه اعراب··· ‏

49

‏               ‏‏ملتهای مسلمان عرب، بازیچۀ دست عمّال امریکا··· ‏

49

‏               ‏‏مسابقه ابرقدرتها در امر دخالت··· ‏

50

‏     ‏ایجاد تفرقه در میان ملل جهان سوم‏··· ‏

50

‏               ‏‏جدا کردن مسلمین از هم··· ‏

50

‏               ‏‏ایجاد اختلاف و اغفال ملتها··· ‏

51

‏               ‏‏اسرائیل از اختلاف میان اعراب قدرت می گیرد··· ‏

52

‏               ‏‏سلطه بر مخازن مسلمین با ایجاد تفرقه··· ‏

52


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254

‏               ‏‏تقسیم حکومت عثمانی برای جلوگیری از وحدت مسلمین··· ‏

53

‏               ‏‏ایجاد تفرقه و جدایی··· ‏

53

‏               ‏‏همه را مقابل هم قرار دادند··· ‏

54

‏               ‏‏ایجاد ملیتهای مختلف··· ‏

55

‏               ‏‏طرح سیاسی ابرقدرتها در ایجاد اختلاف··· ‏

56

‏               ‏‏تفرقه میان مسلمانان··· ‏

56

‏               ‏‏برپایی جنگها در بلاد مسلمین··· ‏

57

‏               ‏‏ملی گرایی، نقشه قدرتها برای جدایی مسلمین··· ‏

57

‏               ‏‏تضعیف اسلام با تفرقه افکنی و ایجاد تشنج··· ‏

57

‏               ‏‏دامن زدن به اختلافات برای چپاول بیشتر··· ‏

58

‏     ‏عقب نگه داشتن ملل جهان سوم‏··· ‏

58

‏               ‏‏دخالت اجانب، موجب بدبختی و محرومیت ملل مسلمان··· ‏

58

‏               ‏‏شکستن سه سد: اسلام، روحانیت و فرهنگ مستقل··· ‏

59

‏               ‏‏جلوگیری از توسعه فرهنگی و اقتصادی··· ‏

60

‏               ‏‏جلو ترقی را گرفته اند تا وابسته باشیم··· ‏

61

‏               ‏‏آشفته کردن مملکت··· ‏

62

‏               ‏‏معمای عقب ماندگی··· ‏

62

‏               ‏‏رژیم پهلوی، مامور عقب نگه داشتن ملت··· ‏

63

‏               ‏‏عقب مانده نگه داشتن ایران، به اسم اصلاحات··· ‏

63

‏               ‏‏تلقین وابستگی و خودباختگی··· ‏

64

‏               ‏‏ممانعت غرب از ترقّی ما··· ‏

64

‏               ‏‏از خود بیگانگی و اغفال ملتهای جهان سوم··· ‏

65

‏               ‏‏تضعیف روحیه متخصصین··· ‏

65

‏               ‏‏اتفاق نظر ابرقدرتها در عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم··· ‏

66


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255

‏ ‏

‏ ‏

بخش دوم: امریکا، سردمدار استکبار جهانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ‏··· ‏

71

‏               ‏‏توطئه شیطانی در تعویق تصویب قانون اساسی··· ‏

71

‏               ‏‏امریکا، شیطان بزرگ··· ‏

72

‏               ‏‏حکومت غیرمشروع شیطان بزرگ بر ملتهای مسلمان··· ‏

72

‏               ‏‏اغفال و انحراف ملت، مانع از رویارویی با دیو بزرگ··· ‏

73

‏               ‏‏شیطان بزرگ در صدد تضعیف روحانیت و قوای انتظامی··· ‏

73

‏               ‏‏تحمیل شاه بر مصر یک نیرنگ شیطانی··· ‏

74

‏               ‏‏انقلاب ایران بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان برداشت··· ‏

74

‏               ‏‏مانور احمقانه شیطان بزرگ در طبس··· ‏

75

‏               ‏‏شیطان بزرگ جوجه های خود را فرا خوانده است··· ‏

76

‏               ‏‏امریکا، دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان··· ‏

76

‏               ‏‏امریکا، در راس دشمنان اسلام··· ‏

77

‏               ‏‏تجاوز عراق به ایران به خاطر شیطان بزرگ و برادرهایش··· ‏

78

‏               ‏‏توطئه ننگین شیطان بزرگ در منزوی کردن ایران··· ‏

78

‏               ‏‏فاجعه هشتم شهریور، توطئه آشکار شیطان بزرگ··· ‏

79

‏               ‏‏آشکار شدن چهره کثیف شیطان بزرگ··· ‏

79

‏               ‏‏دیو خون آشام··· ‏

79

‏               ‏‏ماهیت ضد اسلامی در چهره واقعی شیطان بزرگ··· ‏

80

‏               ‏‏اسلام زدایی··· ‏

80

‏               ‏‏عامل اصلی جنایات··· ‏

81

‏               ‏‏مقام «نه» بر بُت شیطان بزرگ در فریضه حج··· ‏

82

‏               ‏‏گستاخی اجیرشدگان شیطان بزرگ··· ‏

82

‏               ‏‏انتقام از اسلام در عاشورای جمعه خونین مکه··· ‏

83


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256

‏               ‏‏فاجعۀ سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا··· ‏

83

‏               ‏‏منطق استکبار جهانی··· ‏

84

‏               ‏‏پرهیز از شیطان بزرگ··· ‏

84

فصل دوم: سیاستهای امریکا در برخورد با جهان اسلام‏··· ‏

85

‏     ‏حمایت از حکومتهای ظالم و ضد بشر‏··· ‏

85

‏               ‏‏جنایات روسای جمهور امریکا··· ‏

85

‏               ‏‏جنایت به نام حقوق بشر··· ‏

86

‏               ‏‏حامی رژیم شاه در ایران··· ‏

86

‏               ‏‏نقض حقوق بشر··· ‏

87

‏               ‏‏تقدم منافع امریکا··· ‏

88

‏               ‏‏پشتیبان جنایتهای رژیم شاه··· ‏

88

‏     ‏فتنه گری (مفسده جویی) و جنگ افروزی در عالم‏··· ‏

89

‏               ‏‏ایجاد فتنه جهت تضعیف اسلام··· ‏

89

‏               ‏‏فساد و تباهی در فرهنگ صادراتی امریکا··· ‏

89

‏               ‏‏ایجاد فساد در بلاد مسلمین··· ‏

90

‏               ‏‏جنگ افروزی برای رسیدن به منافع··· ‏

90

‏               ‏‏به راه انداختن جنگ به بهانه صلح در دنیا··· ‏

92

‏               ‏‏امریکا در راس جنایتکاران··· ‏

92

‏               ‏‏سکوت امریکا در برابر فجایع لبنان··· ‏

93

‏               ‏‏عامل ناامنی در منطقه··· ‏

93

‏     ‏ایجاد پایگاههای قدرت شیطانی در خاورمیانه‏··· ‏

94

‏          ‏اسرائیل و مساله فلسطین‏··· ‏

94

‏               ‏‏اسرائیل، پایگاه امریکا··· ‏

94

‏               ‏‏اسرائیل، تابع سیاست امریکا··· ‏

94

‏               ‏‏طرح امریکایی··· ‏

95


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‏               ‏‏پشتیبانی امریکا از اسرائیل··· ‏

96

‏               ‏‏غصب فلسطین با پشتیبانی امریکا··· ‏

97

‏               ‏‏فاجعه طرحهای امریکا مبنی بر شناسایی و استقلال اسرائیل··· ‏

97

‏               ‏‏دو ولد نامشروع امریکا··· ‏

98

‏               ‏‏نقشه شوم از نیل تا فرات··· ‏

99

‏               ‏‏اسرائیل، پایگاه مقابله با اسلام··· ‏

99

‏          ‏رژیم آل سعود عربستان‏··· ‏

100

‏               ‏‏قرار دادن تجهیزات نظامی در اختیار عربستان··· ‏

100

‏               ‏‏لکۀ ننگ امریکا بر دامن حکومت سعودی··· ‏

101

‏               ‏‏انتقام امریکا از اسلام··· ‏

102

‏          ‏رژیم شاهنشاهی ایران‏··· ‏

103

‏               ‏‏ایران، پایگاه سودجویی سیاسی و اقتصادی··· ‏

103

‏               ‏‏ایران، پایگاه نظامی اسرائیل و امریکا··· ‏

103

‏               ‏‏ملّی کردن، بهانه ای برای استثمار··· ‏

104

‏               ‏‏مهره های امریکایی··· ‏

105

‏               ‏‏ایران، انبار اسلحه امریکا··· ‏

105

‏               ‏‏ایران، پایگاه امریکا برای روز مبادا··· ‏

106

‏               ‏‏اسلحه در قبال نفت··· ‏

106

‏               ‏‏خرید اسلحه برای ابرقدرتها··· ‏

107

‏               ‏‏ایران تحت فرماندهی مستشاران امریکا··· ‏

108

‏               ‏‏حمایت مستشارهای امریکا از شاه··· ‏

108

‏               ‏‏ایران، پایگاه امریکا در برابر شوروی··· ‏

109

‏               ‏‏ژاندارم امریکا در خلیج فارس··· ‏

110

‏               ‏‏نفت و اسلحه در خدمت امریکا··· ‏

111

‏               ‏‏تضاد قراردادهای نظامی با منافع ملی··· ‏

112


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

‏               ‏‏ایجاد پایگاه با درآمد حاصل از نفت··· ‏

113

‏               ‏‏شاه، مامور خیانت و جنایت··· ‏

113

‏               ‏‏پایگاه جاسوسی امریکا··· ‏

114

‏               ‏‏نیرومندترین ژاندارم منطقه··· ‏

114

‏               ‏‏ماموریت شاه··· ‏

115

‏               ‏‏تعلیمات نظامی اسرائیل در ایران··· ‏

115

‏     ‏ترویج اسلام امریکایی و مبارزه با اسلام ناب محمدی(ص)‏··· ‏

116

‏               ‏‏اسلام ارتجاعی!··· ‏

116

‏               ‏‏احساس خطر امریکا از اسلام··· ‏

117

‏               ‏‏تغییر مبدا تاریخ··· ‏

118

‏               ‏‏اسلام، افیون جامعه!··· ‏

118

‏               ‏‏تضعیف مذهب··· ‏

119

‏               ‏‏آزادی و استقلال بدون اسلام!··· ‏

119

‏               ‏‏اسلام راحت طلبی!··· ‏

120

‏               ‏‏ترویج اسلام بی تفاوت··· ‏

121

‏               ‏‏سرکوب بنیادگرایی··· ‏

122

‏               ‏‏معارضه با اسلام··· ‏

122

‏               ‏‏اسلام امریکایی··· ‏

123

‏ ‏

‏ ‏

بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: مبارزه با انقلاب اسلامی‏··· ‏

127

‏     ‏پافشاری در ابقای رژیم پهلوی‏··· ‏

127

‏               ‏‏شاه، منصوب متفقین··· ‏

127

‏               ‏‏وابستگی شاه به امریکای خبیث··· ‏

128


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏               ‏‏انتقام شاه از ملّت با پشتیبانی امریکا··· ‏

128

‏               ‏‏تایید شاه از سوی امریکا برای حفظ منافع··· ‏

128

‏               ‏‏حمایت کارتر از شاه··· ‏

129

‏               ‏‏دلیل اصرار امریکا بر ابقای شاه··· ‏

129

‏               ‏‏حمایت از شاه برای بهره مندی هر چه بیشتر از منافع ایران··· ‏

130

‏               ‏‏حق انتخاب با ملت ایران است نه کارتر··· ‏

130

‏               ‏‏نفوذ امریکا در ارتش··· ‏

131

‏               ‏‏دلیل فعالیت امریکا بر ضد انقلاب ملت ایران··· ‏

131

‏               ‏‏نگهداری شاه جهت حفظ منافع خود··· ‏

132

‏               ‏‏گستردگی ابعاد دخالت امریکا در ایران··· ‏

133

‏               ‏‏حمایت ابرقدرتها از شاه··· ‏

134

‏               ‏‏امریکا شریک جرم··· ‏

134

‏               ‏‏پشتیبانی از دولت بختیار··· ‏

135

‏               ‏‏پافشاری ملت موجب عقب نشینی امریکا··· ‏

135

‏               ‏‏حفظ جرثومه های فساد··· ‏

136

‏               ‏‏ترس از محاکمه··· ‏

136

‏               ‏‏کارتر، مجرم اصلی··· ‏

137

‏     ‏توطئه و کارشکنی در جهت تضعیف انقلاب و نظام اسلامی‏··· ‏

137

‏               ‏‏مخالفت با نوع نظام حکومتی··· ‏

137

‏               ‏‏اقدام دست نشاندگان برای تغییر وضعیت··· ‏

138

‏               ‏‏طرح نقشه های شیطانی··· ‏

138

‏               ‏‏تبلیغات سوء··· ‏

138

‏               ‏‏ایجاد ناآرامی در مملکت··· ‏

139

‏               ‏‏توطئه جهت وابستگی··· ‏

140

‏               ‏‏بسیج قدرتها در ایجاد اختلاف··· ‏

140


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏               ‏‏اشتباه توطئه چینان در شیوه تضعیف نهضت··· ‏

141

‏               ‏‏در سر پروراندن توطئه کودتا··· ‏

141

‏               ‏‏ایجاد ناآرامی مقدمۀ کودتا··· ‏

141

‏               ‏‏توطئه و تبلیغات منفی توسط عمّال رژیم سابق··· ‏

142

‏               ‏‏توطئه های زیرزمینی··· ‏

144

‏               ‏‏دخالتهای شیطنتی، جایگزین دخالت نظامی··· ‏

145

‏               ‏‏مایوس کردن مردم از انقلاب··· ‏

145

‏               ‏‏سفارت امریکا، مرکز جاسوسی و توطئه··· ‏

147

‏               ‏‏نقض قوانین بین المللی··· ‏

148

‏               ‏‏تهدید امریکا، اشتباهی بیهوده··· ‏

148

‏               ‏‏ایجاد مانع در انعکاس واقعیات انقلاب··· ‏

150

‏               ‏‏کارشکنی امریکا در امر رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی··· ‏

150

‏               ‏‏محاصره اقتصادی··· ‏

151

‏               ‏‏حمایت از جاسوسان··· ‏

152

‏               ‏‏استحاله فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی··· ‏

152

‏               ‏‏انحراف افکار عمومی از نقطه اصلی آسیب··· ‏

153

‏               ‏‏چاپلوسی و نیرنگ جدید شیطانی کارتر··· ‏

154

‏               ‏‏ممانعت امریکا از محاکمه جاسوسان··· ‏

155

‏               ‏‏از بین بردن مراکز ارتباط روحانیت با ملّت··· ‏

156

‏               ‏‏خوف شیطان بزرگ از صدور انقلاب··· ‏

156

‏               ‏‏طرح حکومت جمهوری دمکراتیک··· ‏

156

‏               ‏‏بدبین کردن افکار عمومی··· ‏

157

‏               ‏‏تحریک گروههای سیاسی برای ترور··· ‏

158

‏               ‏‏مقابله با اسلام··· ‏

159

‏               ‏‏انحراف در مسیر ملت··· ‏

161


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

‏               ‏‏مخالفت با جمهوری اسلامی··· ‏

161

‏               ‏‏کوچک کردن دستاوردهای انقلاب از راه مطبوعات··· ‏

162

‏               ‏‏توصیف ایران به بی ثباتی و ورشکستگی··· ‏

163

‏               ‏‏تحمیل جنگ با بهانه ای ابلهانه··· ‏

164

‏               ‏‏سکوت امریکا در برابر جنایات صدام··· ‏

165

‏               ‏‏تضعیف انقلاب از راه شایعه افکنی··· ‏

165

‏               ‏‏افترا به جمهوری اسلامی··· ‏

166

‏               ‏‏شکست توطئه های ضد انقلابی امریکا··· ‏

167

‏     ‏اتحاد مستکبرین در سازماندهی فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی‏··· ‏

167

‏               ‏‏وحدت نظر همه قدرتها در سرکوبی نهضت ایران··· ‏

167

‏               ‏‏تعیین تکلیف برای شورای امنیت··· ‏

168

‏               ‏‏دیکته شدن رای شورای امنیت··· ‏

168

‏               ‏‏چشم پوشی سازمانهای بین المللی از تجاوز عراق به ایران··· ‏

169

‏               ‏‏وارونه جلوه دادن نهضت··· ‏

170

‏               ‏‏اتحاد علیه جمهوری اسلامی··· ‏

171

‏               ‏‏استکبار، نظاره گر هجوم عراق به ایران··· ‏

171

‏               ‏‏برخورد مغرضانه سازمانهای بین المللی··· ‏

171

‏               ‏‏بسیج مجامع بین المللی جهت اعمال فشار··· ‏

172

‏               ‏‏جبهه بندی دولتهای اسلامی علیه ایران··· ‏

173

‏               ‏‏برخورد دوگانه سازمان ملل··· ‏

173

‏               ‏‏پیمانهای نظامی علیه ایران··· ‏

174

‏               ‏‏سازمانهای بین المللی، دست نشانده و مجری ابرقدرتها··· ‏

175

‏               ‏‏محاصره اقتصادی با کمک هم پیمانان غربی··· ‏

175

فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا‏··· ‏

177

‏     ‏قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏

177


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏               ‏‏نفرت از امریکا··· ‏

177

‏               ‏‏ادامه مبارزه تا تغییر سیاست امریکا··· ‏

177

‏               ‏‏سرپرستی امریکا را نمی خواهیم··· ‏

178

‏               ‏‏امریکا، خائن اصلی··· ‏

179

‏               ‏‏ابطال قراردادهای غیرقانونی··· ‏

179

‏               ‏‏قیام ملت، پایان بخش دخالتهای اجانب··· ‏

180

‏               ‏‏مذاکره بر اساس حفظ آزادی و استقلال کشور··· ‏

180

‏               ‏‏حفظ احترام متقابل··· ‏

181

‏               ‏‏عدم دخالت امریکا در امور ایران··· ‏

181

‏               ‏‏لزوم تجدید نظر امریکا در پشتیبانی از شاه··· ‏

181

‏               ‏‏دست برداشتن از لجاجت··· ‏

182

‏               ‏‏عدم پشتیبانی از شاه··· ‏

183

‏               ‏‏نفی ظلم و ظلم پذیری··· ‏

183

‏               ‏‏بزرگترین جنایت دولتهای امریکایی··· ‏

184

‏               ‏‏تغییر رابطه ارباب و نوکری به یک رابطه سالم··· ‏

184

‏               ‏‏افشای سیاست استعماری کاپیتولاسیون··· ‏

185

‏               ‏‏اشتباه بزرگ امریکا در پشتیبانی از شاه··· ‏

185

‏               ‏‏رفتار انسانی و حفظ احترام متقابل، شرط ایجاد مناسبات··· ‏

186

‏               ‏‏قطع نفت به دلیل پشتیبانی از رژیم پهلوی··· ‏

186

‏               ‏‏حفظ شاه، موجب افزایش کینه مردم نسبت به امریکا··· ‏

187

‏               ‏‏امریکا از همه بدتر··· ‏

187

‏               ‏‏انتقاد از رابطه شاه با امریکا··· ‏

188

‏               ‏‏عدم مداخله در امور داخلی کشور··· ‏

188

‏               ‏‏امکان روابط حسنه··· ‏

188

‏               ‏‏استقلال ارتش از مستشارهای امریکا··· ‏

189


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

‏     ‏بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‏··· ‏

189

‏               ‏‏رابطه مظلوم با ظالم··· ‏

189

‏               ‏‏ملت اوضاع سابق را نمی پذیرد··· ‏

189

‏               ‏‏رابطه بره با گرگ··· ‏

190

‏               ‏‏مذاکره به شرط تحویل شاه مخلوع و عدم جاسوسی··· ‏

190

‏               ‏‏امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند··· ‏

190

‏               ‏‏ردّ مذاکره··· ‏

191

‏               ‏‏اشتباه بزرگ کارتر··· ‏

191

‏               ‏‏کارتر، مانع از صلح و دوستی با ملتها··· ‏

192

‏               ‏‏حساب ملت امریکا از دولت امریکا جداست··· ‏

192

‏               ‏‏محاکمه جاسوسان··· ‏

192

‏               ‏‏مفهوم شعار «مرگ بر امریکا»··· ‏

193

‏               ‏‏رابطه ذلت بار، هرگز··· ‏

193

‏               ‏‏حذف خوی استکباری و سلطه طلبی، شرط ایجاد رابطه··· ‏

194

‏               ‏‏ادامه مبارزه تا قطع تمام وابستگیها··· ‏

195

‏               ‏‏قطع رابطه را به فال نیک می گیریم··· ‏

196

‏               ‏‏اخطار به کارتر··· ‏

196

‏               ‏‏رابطه چپاولگری··· ‏

197

‏               ‏‏قطع رابطه و شکوفایی استعدادها··· ‏

197

‏               ‏‏مبارزه آشتی ناپذیر تا قطع منافع امریکا··· ‏

197

‏               ‏‏قطع دست شیطان بزرگ از منطقه··· ‏

197

‏               ‏‏نپذیرفتن صلح امریکایی··· ‏

198

‏               ‏‏تسلیم ناپذیری··· ‏

198

‏               ‏‏بی اثر بودن تحریم اقتصادی··· ‏

198

‏               ‏‏دفن اسلام، نتیجه سازش··· ‏

199


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

‏               ‏‏دست کشیدن از ظلم، شرط ایجاد رابطه··· ‏

199

‏               ‏‏رهایی از دام امریکا··· ‏

199

‏               ‏‏سازش با مشرکین، هرگز··· ‏

200

‏               ‏‏اخطار به مقابله به مثل··· ‏

200

‏               ‏‏سازش ناپذیری··· ‏

201

‏               ‏‏غیرضروری بودن رابطه در شرایط نامناسب··· ‏

201

‏ ‏

‏ ‏

بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ایمان و اتکال به قدرت خداوند‏··· ‏

205

‏               ‏‏ایمان راسخ و اتکال به خدا··· ‏

205

‏               ‏‏بهره مندی از قدرت الهی··· ‏

205

‏               ‏‏شهادت طلبی در راه خدا··· ‏

206

‏               ‏‏قدرت ایمان··· ‏

206

‏               ‏‏اتکا به قدرت الهی··· ‏

207

‏               ‏‏اعتقاد به مبدا و معاد··· ‏

207

‏     ‏بیداری و هوشیاری‏··· ‏

207

‏               ‏‏بیداری مسلمین··· ‏

208

‏               ‏‏بیداری حکام اسلامی··· ‏

208

‏               ‏‏بیداری شرق، لازمه استقلال فکری و فرهنگی··· ‏

209

‏               ‏‏بلعیدن، سیاست ابرقدرتها··· ‏

210

‏               ‏‏بیداری، اولین قدم··· ‏

211

‏               ‏‏حلّ مشکله اسلام با بیداری مردم··· ‏

211

‏               ‏‏شیطان بزرگ به دنبال سیطرۀ همه جانبه··· ‏

213

‏               ‏‏حضور مردم در صحنه، خنثی کننده توطئه ها··· ‏

214


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‏               ‏‏نگذارید انقلاب ایران را در نطفه خفه کنند··· ‏

215

‏               ‏‏طرحهای امریکایی··· ‏

217

‏               ‏‏لزوم بیداری و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابرقدرتها··· ‏

217

‏               ‏‏هشدار در خصوص نقشۀ شوم اسرائیل··· ‏

218

‏               ‏‏بیداری مسلمین در حج··· ‏

219

‏               ‏‏لزوم هوشیاری ملتها··· ‏

219

‏               ‏‏رسالت علما و اندیشمندان در برابر توطئه های امریکا··· ‏

220

‏               ‏‏رسالت آزادیخواهان··· ‏

220

‏     ‏وحدت کلمه، اتحاد و همبستگی‏··· ‏

221

‏               ‏‏ضرورت سازماندهی و هماهنگی در قیام··· ‏

221

‏               ‏‏لزوم یکپارچگی و اجتماع واقعی ملل مسلمان در مقابل قدرت امریکا··· ‏

222

‏               ‏‏تفرقه، عامل تمام بدبختیهای مسلمین··· ‏

223

‏               ‏‏حفظ وحدت کلمه··· ‏

223

‏               ‏‏وجوب وحدت کلمه بر همه مسلمین··· ‏

223

‏               ‏‏رفع اختلافات در دولتها··· ‏

224

‏               ‏‏همبستگی بزرگ اسلامی··· ‏

224

‏               ‏‏هر چه فریاد دارید سر امریکا بکشید··· ‏

225

‏               ‏‏اتحاد ملل اسلامی··· ‏

225

‏               ‏‏اتحاد و یگانگی دولتها با ملتهای خویش··· ‏

225

‏               ‏‏قدرت معنوی مسلمانان··· ‏

226

‏               ‏‏اختلاف، سمّ کشندۀ امت اسلامی··· ‏

226

‏               ‏‏اختلاف، موجب سلطه اجانب··· ‏

227

‏               ‏‏یاس قدرتهای بزرگ با حفظ اتحاد··· ‏

227

‏               ‏‏خروج چپاولگرها از صحنه با اخوت و اتحاد مسلمین··· ‏

228

‏     ‏قیام برای استقلال و احیای اسلام‏··· ‏

228


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‏               ‏‏وظیفه مسلمانان در اجرای نظام سیاسی اسلام··· ‏

228

‏               ‏‏استقلال و آزادی امّت اسلام··· ‏

229

‏               ‏‏نهراسیدن از قدرتها در قیام··· ‏

229

‏               ‏‏قطع ایادی ابرقدرتها، مقدمه اصلاحات··· ‏

229

‏               ‏‏قیام مسلمین بر ضد استعمار··· ‏

230

‏               ‏‏استقلال حقیقی، با قطع نفوذ همه جانبه امریکا··· ‏

230

‏               ‏‏ مخالفت و قیام ملتها··· ‏

230

‏               ‏‏روز قدس، روز احیای اسلام··· ‏

231

‏               ‏‏مبارزه با فرهنگ صادراتی غرب··· ‏

231

‏               ‏‏جهاد خودکفایی··· ‏

231

‏               ‏‏مبارزه مسلمانان با امریکا، مبارزه اسلام با کفر··· ‏

232

‏               ‏‏لزوم قیام مستضعفین علیه مستکبرین··· ‏

233

‏               ‏‏قیام به حق··· ‏

234

‏               ‏‏رسیدن به استقلال واقعی با قطع سلطه امریکا··· ‏

234

‏               ‏‏قیام برای اعاده مجد اسلام··· ‏

234

‏               ‏‏قیام بر ضد مستکبرین، تکلیف ممالک اسلامی··· ‏

235

‏               ‏‏نظام اسلامی، ضامن آزادی و استقلال کشور··· ‏

236

‏               ‏‏وظیفه قیام در مقابل امریکا··· ‏

236

‏               ‏‏اراده قوی در مبارزه با شیاطین··· ‏

237

‏               ‏‏عزت و حیات در سایۀ مبارزه··· ‏

237

‏               ‏‏تحقق دولت اسلامی··· ‏

237

‏     ‏الگوگیری از انقلاب اسلامی‏··· ‏

238

‏               ‏‏انقلاب ایران، الگوی مبارزه با ستمگران··· ‏

238

‏               ‏‏اتکای به ایدئولوژی انقلابی اسلام··· ‏

238

‏               ‏‏طرح رهایی براساس اسلام··· ‏

239


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏               ‏‏لزوم اقتدای مسلمین به ایران در مبارزه··· ‏

239

‏               ‏‏وحدت کلمه و اتکال به خداوند، رمز پیروزی··· ‏

239

‏               ‏‏قیام ملتها علیه ابرقدرتها در پرتو ایمان··· ‏

240

‏               ‏‏نهضت اسلامی ایران، سرمشق همه ملتها··· ‏

240

‏               ‏‏پیروزی با رمز وحدت··· ‏

241

‏               ‏‏نهضت ایران مبدا و الگوی نهضتهای مستضعفین··· ‏

241

‏               ‏‏چگونگی شکست قدرتهای بزرگ از ایران··· ‏

241

‏               ‏‏عبرت ملتها از ایران··· ‏

242

‏               ‏‏فداکاری در راه استقلال و آزادی، الگوی ملل مسلمان··· ‏

242

‏               ‏‏انقلاب ایران، راهنمای ملل تحت سلطه··· ‏

242

‏               ‏‏انقلاب ایران، الگوی مبارزه با سلطه شیطان بزرگ··· ‏

242

‏               ‏‏پیروزی با سلاح معنوی··· ‏

243

‏               ‏‏صدور انقلاب به همه ممالک اسلامی··· ‏

244

‏               ‏‏انقلاب ایران، سرمشق دیگر کشورها··· ‏

245

‏               ‏‏عدم اتکال به قدرتهای دنیوی··· ‏

246

‏               ‏‏قیامی همچون قیام ملت ایران، تکلیف همه است··· ‏

246

‏               ‏‏فریاد «هَیهاتَ مِنّا الذلة»··· ‏

247

‏               ‏‏درس مقاومت در مقابل ابرقدرتها··· ‏

247

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268