همایش اندشه های ارتباطی امام خمینی (س)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی(س) ‏

‏تهیه و تدوین: هوشمند سفیدی (مدیرعامل مؤسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان)‏

  ‏با همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))‏

‏چاپ اول: 1391‏

‏شمارگان: 2000 نسخه‏

‏قیمت: 8000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 4