سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر بیست و هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر به اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات اجرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و نهادهای بین المللی، حقوق بشر، خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی و روابط خارجی ملل اسلامی پرداخته شده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*