دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و پنجم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این تبیان در برگیرنده، افکار و نظرات امام راحل در ارتباط با «علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی»، «ایجاد روحیه جنگی و دفاعی»، «نقش مردم در جنگ»، «نقش نهادها در جنگ»، «تبلیغات در دفاع مقدس»، « تذکرات و اخطارها»،
«دشمن در جنگ تحمیلی»، «صلح و پذیرش قطعنامه 598» و «برکات و دستاوردهای جنگ» است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*