اقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «اقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر چهل و ششم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر در 11 فصل با عناوینی چون «خطوط کلی اقتصاد اسلامی»، «منابع و ثروتهای ملی»، «کشاورزی»، «بانکداری» و «اقتصاد و جنگ تحمیلی» تنظیم شده است. هریک از این فصل ها به بخشهای متعددی تقسیم شده اند که نظر اسلام را از نگاه امام خمینی(س) درباره هر یک از موضوعات بیان میکند. در تدوین و گردآوری این نوشتار از منابع متعددی چون کتاب های شئون و اختیارات ولی فقیه، کشف اسرار، توضیح المسائل و صحیفه امام خمینی(س) استفاده شده است.

کتابخانه چندرسانه ای

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*