اسطوره های صبر و استقامت

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فرزندان این سرزمین عاشقانه ملکوتی شدند و بزرگترین حماسه ها را در 8 سال جنگ آفریدند. در این میان آنهایی که سالها در اسارت دشمن بودند، دیوارهای آهنین زندان های دژخیم نتوانست ذره ای در استواریشان خلل ایجاد کند. با مقاومت و صبرشان، میراث دار شهدا شدند و جاودانگی راهشان را در در سالهای اسارت و پس از آن فریاد زدند.

عناوین مطالب سرویس های اطلاع رسانی

اسطوره های صبر و استقامت

اسطوره های صبر و استقامت

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فرزندان این سرزمین عاشقانه ملکوتی شدند و بزرگترین حماسه ها را در 8 سال جنگ آفریدند. در این میان آنهایی که سالها در اسارت دشمن بودند، دیوارهای آهنین زندان های دژخیم نتوانست ذره ای در استواریشان خلل ایجاد کند. با مقاومت و صبرشان، میراث دار شهدا شدند و جاودانگی راهشان را در در سالهای اسارت و پس از آن فریاد زدند.

زیباترین اسوه ها

زیباترین اسوه ها

زیباترین جلوه و کاملترین نمونه ازدواج، پیوند پر شکوه حضرت علی(ع) و بانو فاطمه زهرا (س) است. امام خمینی (س) می فرماید: این خانه کوچک فاطمه - سلام الله علیها - و این افرادی که در آن خانه ‏تربیت شدند که به حسب عدد، چهار - پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب درآورده است‏.

سیره امام جواد (ع)

سیره امام جواد (ع)

فضائل و مکارم اخلاقی امام جواد(ع) به گونه ای بود که همگی حتی مخالفان و دشمنان بدان اعتراف کرده و با دیدن آن خصال برجسته ناخودآگاه مجذوب آن وجود الهی شده، زبان به مدح و ستایش می گشودند. زهد امام جواد(ع) نیز مانند دیگر فضایل ایشان نمود بسیار داشت. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت او را به سوی مظاهر مادی جلب کند ولی ایشان به هیچ وجه بدانها دلبستگی نداشت. امام جواد مومن را به سه نیاز واقعی اش توجه می دهد: توفیق خدایی، واعظ نفسانی و قبول نصیحت، برای هر چیزی زینتی می شمرد و از متوجه شدن انحصاری به زینت های مادی هشدار می دهد.

امید و نشاط

امید و نشاط

درس امام به زندگی ما که همیشه می توانیم آن را فرا بگیریم، امید و اتکا به خداست. آنچه انسان ها را در لحظات سختی و نشاط می تواند در مدار اعتدال قرار دهد امید به خداست. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: در آن لحظه یی که امام(ره) ناراحتی قلبی پیدا کرده بودند، ما بشدت نگران بودیم. وقتی که من رسیدم، ایشان انتظار و آمادگی برای بروز احتمالی حادثه را داشتند. بنابراین، مهمترین حرفی که در ذهن ایشان بود، قاعدتاً می باید در آن لحظه ی حساس به ما می گفتند. ایشان گفتند: قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشید.

نشاط در مبانی عرفانی

نشاط در مبانی عرفانی

از دیدگاه عارفان مسلمان اضطراب و نا آرامی انسان، در واقع درد و رنج جدایی از حق و اشتیاق و شوق او به ذات حق، حرکت به سوی او و نزدیک شدن به اوست و انسان تا زمانی که به قرب ذات حق نرسد، این نگرانی او هم از بین نمی رود، بدین ترتیب دائماً ناآرام است و حتی اگر خود را به چیزی هم سرگرم کند، این مشغله زودگذر و موقت است و اضطراب او را بر طرف نمی کند. همّ و غمّ انسان، رسیدن به خداست و تنها با یاد او، آرامش می یابد.

مردم و عدالت اجتماعی

مردم و عدالت اجتماعی

در ادبیات امام خمینی دو مفهوم مردم و عدالت اجتماعی نوعی ملازمه دارند. امام خمینی عدالت را از ارزش های ثابت و جهانشمول می داند که گذر زمان و تفاوت در تاریخ و جغرافیا تأثیری در اعتبار آن ندارد. ارزشها در عالم‏ دو قسم‏ است‏. یک قسم ارزشهای معنوی، از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملتها و بسط عدالت اجتماعی در بین ملتها و امثال اینها که در صدر اسلام یا قبل از اسلام از آن وقتی که انبیا مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغییر نیست. عدالت معنایی نیست که تغییر بکند؛ یک وقت صحیح و زمانی غیر صحیح باشد.

حقوق در اندیشه امام خمینی (س)

حقوق در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان "حقوق در اندیشه امام خمینی (س)" بررسی دیدگاه های ایشان در زمینۀ حقوق شهروندی، اصول و‏‎ ‎‏پایه های آن است. متن ذیل فرازی از مقدمه این کتاب می باشد: امام(س) در طول مدت زمامداری‎ ‎‏خود در ادارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصل حاکمیت مردم به عنوان مبنای‏‎ ‏فکری و عملی ادارۀ این نظام، نظام جمهوری اسلامی را حکومتی شهروند محور معرفی کرده اند.

محبت و عشق در مشرب عرفانی حضرت امام (س)

محبت و عشق در مشرب عرفانی حضرت امام (س)

حضرت امام مانند بزرگان دیگر، حقیقت محبت را از امور وجدانی و ذوقی می دانند که دریافت حقیقت آن، نه با «بصر» ممکن است و نه با «نظر». ایشان بر این عقیده اند که محبت قابل تعریف نیست؛ از این روی در آثار ایشان برای محبت، حدی منطقی یا تعریفی خاص ذکر نشده است. با این حال، در جای جای کتب و رسایل ایشان به توصیف هایی برمی خوریم که باید آن را تعریف محبت به خواص و آثار آن نامید.

سخن عشق

سخن عشق

پیر ما، معتقد است عشق به عاشق توان می بخشد و او را به خلاقیت وا می دارد؛ چون آتشی سراپای وجود عاشق را فرا می گیرد و او را از نقص و کدورت، کثرت بینی و خودخواهی پاک می سازد. امام (س) با چنین ویژگی، بار سنگین رسالت و رهبری انقلاب اسلامی را به دوش کشید و نهضت عظیم و قوی بنیان را پایه ریزی کرد تا مگر خدای عالم آن را به انقلابی عالم گیر منتهی گرداند؛ آنسان که اساس ریای نظام جور و فساد در جهان از ریشه برافتد و دیگر بار فروغ جان فزای توحید، کران تا کران گیتی را روشن سازد و عدل و آزادی و برابری و برادری ایمانی چهره افسرده عالم را رونق بخشد.

 عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

تعریف عرفان از منظر امام، معرفت به هستی مطلق و حقایق عالم وجود است که از طریق مشاهدۀ حضوری ـ نه حصولی ـ حاصل می شود و در توضیح این مطلب می افزایند: آثار فلسفی به گونه ای دورنما انسان را با ماوراء الطبیعه آشنا می سازد؛ ولی مکتوبات عرفانی دلها را برای وصول به محبوب مطلق آماده می سازد

جهان اسلام

جهان اسلام

اسلامی که امام معرف آن است منشا تحول فرد و اجتماع است و جهان اسلام اکنون در‏‎ ‎‏وضعیتی به سر می برد که طعم تلخ نفاق و اختناق را از سوی دشمنان داخلی و خارجی چشیده‏‎ ‎‏است؛ از این رو، وظیفه دارد غبار یاس و بدبینی و عقب ماندگی و واپسگرایی و کج اندیشی را از چهرۀ تابناک و نورانی خود بزداید و این امر عظیم حیاتی جز با تحکیم مبانی وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏میسر نخواهد شد.

نقش دانشگاه در جامعه از منظر امام خمینی(س)

نقش دانشگاه در جامعه از منظر امام خمینی(س)

امام خمینی برای دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان، پیام ها و سخنان مبسوطی بیان فرموده اند که اگر با دقت و از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل شوند، راه نجات یک ملت و کشور مشخص و در صورت عمل به آن رهنمودها، این امر محقق می شود. همچنین اندیشه های حضرت امام نشان می دهد که در میان اقشار مختلف اجتماعی برای دانشگاه و دانشگاهیان جایگاه ممتازی قائل بودند.

اگر بخواهیم می توانیم

اگر بخواهیم می توانیم

خود باختگی کشورهای اسلامی و شرقی در برابر کشورهای استعمارگر به نحوی که ملت ها احساس حقارت کنند و حتی باور داشته باشند که خودشان هیچ ندارند و هر چه از شرق یا غرب بیاید مطلوب و خوب است، از جمله مؤلفه های اصلی فرهنگ غربزده می باشد. این خود باختگی مصیبت بزرگی است که در هر کشوری پیدا شود، آن کشور تا با این طرز تفکر ادامه حیات بدهد، عقب نگه داشته خواهد ماند، مگر اینکه طرز تفکرش را عوض کند و بداند که عزت و پیروزی از آن خدا و رسول و مومنین است.

هویت ملی

هویت ملی

برخی از عناصر تشکیل دهنده هویت ملی عبارتند از: دین ، زادگاه و سرزمین، تاریخ، باورهای دینی و سنت ها، باورها و رفتارها، دانش و فنون، خودآگاهی . بنابراین، شناخت و باور به ریشه های تاریخی ، اعتقادی، ادبی، زبانی و قومی بر هویت فرد یا جامعه تاثیر گذار بوده و می تواند فرد یا اجتماع را سرخورده یا سرافراز سازد. نگاه به گذشته با چشم اندازی امیدوارانه به آینده می تواند در انسان ها شور و شوق آفریده آنان را به سوی شناخت هویت شان برانگیزد. از سوی دیگر اگر تمام یا بخشی از گذشته و تاریخ و ادبیات و زبان و عقاید دینی را از یک فرد یا یک اجتماع بگیرند آن فرد یا اجتماع دیگر هیچ چیز با ارزشی نخواهد داشت تا به آن ببالد. در این صورت است که زمینه های پذیرش هویتهای بیگانه با خویش یا فرهنگ های دیگری را خواهد یافت و این نقطه آغاز تحولات فرهنگی و سرگشتگی هویت هاست.

خانم امام، همسری همراه

خانم امام، همسری همراه

به نظر من هنر خانم این بود که با وجود این که شیوه زندگی ایشان با زندگی قبل از ازدواجشان فرق داشت اما با درک شرایط، این سبک زندگی را تا پایان عمرشان پذیرفتند. و احترام خانم به آقا و سخنانشان در حدی بود که این احترام بعد از فوت آقا نیز همواره حفظ شد.

رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

نظام جمهوری اسلامی ایران که قصد صدور ارزش ها و پیام انقلاب به دیگر کشورها را دارد تنها و تنها از طریق افزایش قدرت علمی خواهد توانست به این هدف دست یابد. این قدرت علمی محصول خودباوری، انسان سازی، تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، هم اندیشی متفکران، همنوایی با دیگر دانشگاه های اسلامی و امثالهم است.

رابطۀ فطرت و اخلاق از دیدگاه امام خمینی(س)

رابطۀ فطرت و اخلاق از دیدگاه امام خمینی(س)

اجتماعی شدن، از خودبیگانگی، کج روی، آسیب شناسی اجتماعی، ارزش ها، هنجارها و انواع فلسفه های اجتماعی یا تئوری های جامعه شناختی، از محورهای مهم مباحث جامعه شناختی است که ارتباط جدی با مسأله فطرت و اخلاق دارد. هر چند در ابتدا رابطۀ فطرت و اخلاق یک امر فردی و دارای نقشی محدود تصور می شود، ولی واقعیت آن است که این مسأله در تار و پود بسیاری از مباحث علوم مختلف و امور فردی و اجتماعی جامعۀ انسانی ریشه دوانده و حضور دارد که این امر نشان دهندۀ اهمیت و عظمت مسألۀ یاد شده است.

عوامل مؤثر در شرح صدر و ضیق آن

عوامل مؤثر در شرح صدر و ضیق آن

در این جامعه، تنها راه‏گشای انسان به خصوص جوانان ـ که سراسر شور و نشاط و هیجان هستند ـ به‏ کارگیری عامل تعدیل کننده است که آن‏را در اصول اخلاقی می‏ توان جست. ادیان الهی و اکثر ادیان بشری، مانند: برهما، بودا، کنفسیوس و... توجه خاصی به این عوامل تعدیل کننده نموده و آن‏را مبنای کمال انسان قرار داده‏ اند.

صفحه 1 از 320 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

پیش خوان

به مناسبت سالروز بازگشت اسرای جنگ تحمیلی به میهن

اسطوره های صبر و استقامت

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

زیباترین اسوه ها

به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی(ع)

سیره امام جواد (ع)

سید مصطفی علوی

نشاط در مبانی عرفانی

پیشنهاد سردبیر

به مناسبت سالروز بازگشت اسرای جنگ تحمیلی به میهن

اسطوره های صبر و استقامت

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

زیباترین اسوه ها

به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی(ع)

سیره امام جواد (ع)

سید مصطفی علوی

نشاط در مبانی عرفانی