نخستین شناسنامه امام خمینى در تاریخ 20 بهمن 1304 از حوزه 2 شهرستان خمین صادر شده است. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى مقرر گردید، شناسنامه‏هاى کلیه اتباع ایرانى تعویض و شناسنامه‏هاى جدید با آرم جمهورى اسلامى جایگزین شود. این طرح در سال 1366 به معرض اجرا گذاشته شد. امام خمینى که مراعات قوانین جمهورى اسلامى را واجب مى‏دانستند، فرم درخواست تعویض شناسنامه را به شرح ذیل امضا نمودند.

 

فرم درخواست تعویض شناسنامه

زمان: 20 اردیبهشت 1366/ 11 رمضان 1407

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: تعویض شناسنامه  [سازمان ثبت احوال کشور

طرح تعویض شناسنامه‏

شماره و تاریخ تحویل مدارک: 20/ 2/ 1366

تاریخ تحویل: 23/ 2/ 1366

شماره مسلسل فیش بانکى: 152/ الف/ 340500

درخواست‏کننده: سید روح اللَّه مصطفوى‏

امضا یا اثر انگشت درخواست‏کننده: روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

نام و نام خانوادگى و امضاى مأمور: على اکبر رحمانى‏]

(صحیفه امام، ج‏20، ص: 261)

. انتهای پیام /*