عناوین مطالب 323 روز میهمانی در قم

پیام چهارده ماده ای

پیام چهارده ماده ای

شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگهاى استعمارى را از خود بزداید. ما باید عقاید استعمارى را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرتها را به زانو درآورد از آنان جدا نسازیم