آتشی که دودمان پهلوی را سوزاند

بیانات امام خمینی بعد از آتش زدن مسجد کرمان