تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 104 صفحه 30

سفر دوست سفر به شهری جهانی به همواره به شکل امروز آن نبوده است. نزدیک 70 سال است که آرامگاه حافظ به صورتی که میبینید ساخته شده است. اولین اقدام ... که میبینید ساخته شده است. اولین اقدام برای ساختن عمارت آرامگاه حافظ به دوره کریمخان زند بازمیگردد. در این دوره سنگ ... محلّی است که حافظ در اشعار خود از آب آن به نیکی یاد میکند. آرامگاه حافظ به آرامگاه سعدی، از سمت جنوب به وسیله خیابانی ... در اشعار خود از آب آن به نیکی یاد میکند. آرامگاه حافظ به آرامگاه سعدی، از سمت جنوب به وسیله خیابانی به نام «بوستان» ...