تعداد 3 مورد یافت شد

از سوی دفتر نمایندگی موسسه از شاعران پیشکسوت استان اصفهان تجلیل شد

از سوی دفتر نمایندگی موسسه در شعرا و اهل قلم و علاقمندان به شعر و ادب پارسی در جوار آرامگاه صائب واقع در خیابان صائب اصفهان برگزار شد، ازشاعران ...

امام خمینی (س) ایران را متحول کرد

گردشـگران آلمانـی در مرقـد مطه اسـت کـه پـس از ورودمـان آمده ایـم و مـن معتقـدم بنـای آرامـگاه ایـن شـخصیت بـزرگ و محبـوب واقعـا زیبا و مسـتحکم ...

قبول قطعنامه که امام از آن به عنوان جام زهر یاد کردند، کار عاقلانه و مدبرانه ای بود؛ اگر اینطور نبود امام آن را نمی پذیرفت/ باید مراقب تحریف ها در ...

در آستانه هفته دفاع مقدس، رهبر جنگ شاهد بودیم و آن حضور مردمی و استقبال ملت و بدرقه او تا آرامگاه را نداشتیم، این شوق به شهادت در کشور تقویت ...