تعداد 1 مورد یافت شد

سقوط مراکز نظامی و انتظامی

‏‏در بهمن ماه 1357 و با از سوی دولت این ‏‎ ‎‏خراب کاری‌ها را انجام می‌دهند. ‏ ‏‏آرامگاه ‏‏رضا شاه‏‏ در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم‏‎ ‎‏علیه ... شهر ری به دست ‏‎ ‎‏مردم افتاد، ژاندارم‌های مسلح در این آرامگاه مستقر شدند، تا کسی به آن جا حمله ‏‎ ‎‏نکند، من همراه ... که آخرین آثار سلسله‌ پهلوی را از بین ببریم. روز موعود به آرامگاه ‏‎ ‎‏رفتیم، نخست به پرتاب سنگ به سوی ماموران محافظ ... آرامگاه ‏‎ ‎‏رفتیم، نخست به پرتاب سنگ به سوی ماموران محافظ آرامگاه، قصد خود را مطرح ‏‎ ‎‏کردیم، ماموران محافظ سکوت کرده ... رسید ‌که پس از یک روز درگیری ماموران تسلیم ملت شده و ‏‎ ‎‏آرامگاه سقوط کرد.‏ ‏‏داخل آرامگاه رضا شاه، مقداری وسایل ...