تعداد 2 مورد یافت شد

ما "ملت گریه" نیستیم

امام خمینی در سخنرانى در جمع و بعضى‏اش را فرض کرده است، واجب کرده است و بعضى‏اش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است اینها یک مسائل سیاسى ... است، واجب کرده است و بعضى‏اش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است اینها یک مسائل سیاسى است، قضیه مکّه یک ...

واکاوی دلایل صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی توسط امام خمینی(س)

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهم مکه معظمه، براى مدینه منوره مى‏خواهند بروند لکن به طور استحباب مى‏خواهند بروند، من مى‏خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...