تعداد 4 مورد یافت شد

نیت احرام حج و عمره چگونه است؟ و آیا به زبان گفتن آن مستحب می باشد؟

توضیحات کارشناس: نیّت از واجب واجب نیست بلکه در مواضعی بر ممنوعیت شرعی و یا خلاف احتیاط استحبابی بودن آن تصریح شده است؛ مانند نماز که به نظر امام ... کیفیت احرام می‌نویسد: مسألة 12- یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة، و الظاهر تحقّقه بأیّ لفظ کان، و ... گفتن نیت احرام به هر لفظ و عبارتی که باشد کافی بوده و به استحباب عمل شده است لیکن بهتر است به کیفیتی باشد که در متن ...

به فتوای امام خمینی حج رفتن فضیلت بیشتری دارد یا صدقه دادن هزینه آن؟

توضیحات کارشناس: صاحب عروه اع نظر با ایشان است، در باره فضیلت و اجر و پاداش حج و عمره و استحباب تکرار آن به قدر توان. فضیلت صدقه در بیان امام ... امام خمینی ره در تحریرالوسیله فرموده است: نصوص فراوان بر استحباب صدقه و ترغیب بر آن بخصوص در وقت‌هاى خاص مانند جمعه و ... می‌آید که کدام یک از آن‌ها افضل از دیگری است؟ مکررا به حج استحبابی رفتن بهتر است یا صدقه دادن پول آن و رفع نیاز افراد ... نیاز افراد محتاج؟ روشن است که این پرسش نسبت به حج و صدقه استحبابی که هیچ یک جنبه الزامی ندارند قابل طرح است؛ زیرا امر ... که هیچ یک جنبه الزامی ندارند قابل طرح است؛ زیرا امر استحبابی هرگز در تزاحم با امر واجب قرار نمی‌گیرد. پاسخ این ...

در حال احرام حج یا عمره، خودداری کردن از چه کارهایی بر "زن و مرد" واجب است؟

توضیحات کارشناس: کسی که برای دست کردن است برای زینت‌؛ اما اگر برای زینت نباشد بلکه برای استحباب یا خاصیتی که در آن است دست کنند، اشکالی در آن ...