تعداد 2 مورد یافت شد

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی ... چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش ذیل تدوین شده است:"استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در ... شده است:"استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست ... به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست های آمریکا در برخورد با جهان ... آمریکا و بخش پایانی به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن امریکا، اختصاص یافته ...

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهلم از آثار موضوعی ... است. در کتاب حاضر، نقش انقلاب اسلامی در برابر "استضعاف"و "استکبار"از دیدگاه امام خمینی (س)در شش فصل تبیین شده است.در ... و مصادیق آنها، در فصل دوم عوامل استضعاف، در فصل سوم آثار استکبار و استضعاف،در فصل چهارم مطالبی درباره چگونگی مواجهه ... فصل ششم، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار به نقل از امام خمینی (س) تشریح میگردد. کتابخانه ... خمینی (س) تشریح میگردد. کتابخانه چندرسانه ای استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) در تنظیم قطعات منتخب ...