تعداد 2 مورد یافت شد

اهمیت مرجعیت در نظر امام

روزی آقای شاهرودی و آقای سید ابوالقاسم خویی ...