تعداد 1 مورد یافت شد

منزل ما محقر است

‏‏منزل ما محقر است‏‏ ‏ ‏‏من از اینکه منزل ما محقر است ...