تعداد 1 مورد یافت شد

توجه به اقتضائات زمانی و مکانی ویژگی برجسته رهبری امام خمینی(س) بود

ایرانیان توانستند در بهمن 57 ر برایشان شنیدنی بود. حال آن حوزه می خواهد حوزه نظامی، جنگ، اقتصاد یا سیاست خارجی باشد. ممکن بود امام نظر شخصی خود را ... شاهد اختلافاتی در اعضای هیئت دولت می شویم. مخصوصا در مسائل اقتصادی. نوع نگاه امام در برخورد با مشکلات و اختلافات، ... کند. ولی آقای موسوی اعتقاد داشتند برای جلوگیری از شکاف اقتصادی و جلوگیری از بی عدالتی اجتماعی یک قانون کاری باید ... عمیقا معتقد بودند که یکی از وظایف دولت کم کردن شکاف های اقتصادی و برداشتن موانع تحقق عدالت اجتماعی است، که یکی از ...