تعداد 2 مورد یافت شد

آیا حضرت امام در خصوص اصلاحات ارضی شاه فتوا داشتند؟

حضرت امام در این باب فتوای فقهی به معنی متداول آن ندارند. ...

چرا از خارج از کشور گوشت منجمد وارد می شود، با اینکه امام خمینی در سال 1357 دستور به نابودی گوشت های منجمد (یخ زده) کرد؟ آیا چون شاه وارد کرده بود ...

‏‏ ‏‏ در پاسخ به سؤال ف «اصلاحات ارضی» بکلی از بین ببرند؛ و بازار درست کنند برای امریکا که گندم هایش زیاد است، باید بریزد دریا یا بسوزاند، ...