تعداد 785 مورد یافت شد

مجله کودک 458 صفحه 19

چند حباب؟! آیا میتوانی تعداد را به هم وصل کن Õ نام کشتی: پلیکانو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: قایق اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 25 نفر Õ ...

مجله کودک 458 صفحه 39

یزدان مات ومبهوت مانده بود. ـ بیان باهاتون صحبت کنن.)) نام کشتی: توربین کشور سازنده: ایتالیا نوع: ناوکش تعداد خدمه: 180 نفر طول و عرض: 92 در 9 ...

مجله کودک 457 صفحه 16

مجید شفیعی پنبه قسمت دوم یک ب خسته شدم بچه جان! نام کشتی: ایمپاویدو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 344 نفر Õ طول و عرض: 131 ...

مجله کودک 457 صفحه 40

مدیریت هم چه کار سختی است. اصل دیده است. ادامه دارد نام کشتی: ماسترال کشور سازنده: ایتالیا نوع: ناو محافظ تعداد خدمه: 224 نفر طول و عرض: 122 ...

مجله کودک 457 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیاب هفتگی (( دوست )) دوست نام کشتی: 9MAS Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: کشتی اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 8 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 456 صفحه 8

قصههایمثنویمعنویمولوی مَشکآبِ عجیبتر افتاد: Õ نام کشتی: گابیانو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو جنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 109 نفر Õ ...

مجله کودک 455 صفحه 8

مَشکآبِپُربرکت قصههایمثنویمعن و حاضر نبود Õ نام کشتی: یوتروپ Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: کشتی اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 9 تا 15 نفر Õ ...

مجله کودک 455 صفحه 27

جوجه گنجشکی کنارم جیکجیکی کرد شاد هستند.» Õ نام کشتی: فولگوره Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 70-57 نفر Õ طول ...

مجله کودک 455 صفحه 33

اما مرد ناشناس گوشش به این حر و بخوانید. Õ نام کشتی: فرانسکو نولو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 145 نفر Õ طول و عرض: 73 ...

مجله کودک 454 صفحه 5

این امر با توجه به مهابت ظاهر شکست و فرار آنها! Õ نام کشتی: داردو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: قایق توپدار Õ تعداد خدمه: 50 نفر Õ طول و عرض: ...

صفحه 32 از 79 < قبلی | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | بعدی >