تعداد 8 مورد یافت شد

امام خمینی آقای سیدحمید روحانی را مأمور تدوین تاریخ انقلاب اسلامی نمودند.

امام خمینی آقای سیدحمید روحانی را مأمور تدوین تاریخ انقلاب ...