تعداد 4 مورد یافت شد

پیام به شورایعالی تبلیغات اسلامی و بیان اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور

تشکیل شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان ... شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان سازوکار هر یک ... شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان سازوکار هر یک از این ها و توجه دادن به ... بارها به آنها توجه کرده و مطالبی را گوشزد کرده اند: اهمیت تبلیغات، استفاده از تمام امکانات، هماهنگی در تبلیغات، خنثی ... اند: اهمیت تبلیغات، استفاده از تمام امکانات، هماهنگی در تبلیغات، خنثی کردن روش های مخالفان، توجه به تبلیغات سوء ...

ارتباط حوزه و دانشگاه در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی

وحدت امت اسلام در اندیشه بنی که نسل آتیه خویش را نیز مأمور کنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چند صدساله نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاری از ... غنیمت است الآن. در یک زمانی که همه قلمها و همه قدمها و همه تبلیغات بر ضد ماها هست، نه رادیو داریم که حرف ما را به کسی ... دستمان بسته است، ما هیچ کار ازمان نمی آید، به این معنا که تبلیغاتی نداریم، راهی نداریم، در یک همچو زمانی ما هر فرد را ... در طول تاریخ به آن رسیده که باید این سد شکسته شود و تبلیغات دامنه دار آنها و عمال آنها در چند صد سال، موجب شده ... خواه ناخواه ـ در دست آنها خواهد افتاد، از دست ندهند؛ و از تبلیغات سوئی که بر ضد آنها در این چند صد سال شده و آنها را ...

توصیه مهم امام در حراست از دین: در دولت اسلام، مکتبی عمل کنید.

دو سخنرانی حضرت امام خمینی (س) تا گروه های مختلف ملت را به هم پیوست. کوششهایی شد تا آنکه تبلیغات اجنبی ها، آنهایی که می خواستند ما را غارت کنند و عقب ... اند که به ما اشکال کنند، یکی را هزار می کنند و در بوقهای تبلیغاتی در خارج و در داخل. منتها در داخل به یک طرز دیگر، و ...

یاد او، حدیث بیداری «زندگینامۀ آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی از تولد تا رحلت»

□ ویژه نامه سالگرد تولد حضرت ا کردند هشدار داد. متأسفانه در این ایام روحانیت ایران در پی تبلیغات وسیع رسانه های دولتی و شرایط پیش آمده و اختلافات و ... اختیارات نخست وزیر و نفوذ عناصر یاد شده در دولت ملّی، تبلیغات حساب شدۀ ضد دینی نیز افزایش یافت. خیانتهای حزب توده ... بود. اوّلین گام، حساب شده انتخاب شده بود. اصلاحات ارضی با تبلیغات فراوان و شعارهایی همچون مبارزه با خوانین و فئودالها، ... خودداری نخواهند کرد»[11]. رژیم شاه ابتدا دست به تهدید و تبلیغات علیه روحانیت زد. اسدالله علم در نطق رادیویی خود گفت ... سفید نهاده بود. مخالفت علما برای وی بسیار گران می آمد. تبلیغات وسیعی علیه روحانیت و امام خمینی آغاز شد. شاه تصمیم ...