تعداد 6 مورد یافت شد

خودکفایی

‎شما امروز خودتان بحمدالله قد که آنها کردند، همه را خود شماها خنثی کردید. و همین‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که فکرهای متفکران ...

شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف

شما امروز خودتان بحمدالله قدرت که آنها کردند، همه را خود شماها خنثی کردید. و همین‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که فکرهای متفکران ...

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر ...

نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی

یک دیواری دور ایران بکشند و ما را‏‎ ‎‏در همین ایران حبس ...

ملتی با ارادۀ استوار و مصمم

درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما ...

تنگناهای اقتصادی

ما را اینها می خواهند در تنگنای اقتصادی قرار بدهند و قرار‏‎ ...