تعداد 7 مورد یافت شد

جنگ و تحریم اقتصادی

این جنگ و‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای ...

خودکفایی

‎شما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست دارید و خودتان تمام ...

شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف

شما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست دارید و خودتان تمام ...

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر ...

نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی

یک دیواری دور ایران بکشند و ما را‏‎ ‎‏در همین ایران حبس ...

ملتی با ارادۀ استوار و مصمم

درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما ...

تنگناهای اقتصادی

ما را اینها می خواهند در تنگنای اقتصادی قرار بدهند و قرار‏‎ ...