تعداد 15 مورد یافت شد

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏احزاب سیاسی در ا مطرح شده، بر شفافیت موضوع افزوده است. در این نوشتار موضوع تحزب و فعالیت احزاب را از نظر امام (ره) بررسی خواهیم کرد. ... (ره) بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ این تحقیق آن است که ایشان اصل تحزب را پذیرفته، اما در مورد مفید بودن و اصالت احزابِ ... چه پیش از این اشاره شد، در دیدگاه امام اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و بحث در مورد ضرورت یا عدم ... واحد دولتی تحت فشار قرار می گیرند؛ وضعیتی که مخالف فلسفۀ تحزب و کارکرد احزاب می باشد.‏ ‏‏امام در سال 53 حزب رستاخیر ... و عدم کارآیی آن ها را در تقلید صرف و مهیا نمودن فرهنگ تحزب می دانند.‏ ‏‏احزاب سیاسی اروپا در بستر خاصی پدید ...

تحزب و گروهگرایی

‏‏تحزب و گروهگرایی‏ ‏‏باید عرض کنم که اصل این احزابی که در ...

تئوری سه بعدی انقلاب

* اشاره داشتید که نتیجه برسد، با توجه به تجربیات منفی که مردم ایران از حزب و تحزب دارند، حتماً ‎ ‎باید سازمانی بوجود آید که سه بعد را ...

دست نوشته ای از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

‏‏دست نوشته ای از شهید آ کاری پیش ‏ ‏‏‎[[page 456]]‎‏برد و عمل صحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ایجاد کتابخانه ها و انجمنها برای خرد و ریز و ...

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ علیه) در خصوص حقوق تشکیلاتی مردم اعتقاد داشت که تشکل و تحزب در اصول مدیریتی جامعه اسلامی ضروری است. لذا تشکیل ...

صفحه 1 از 2 1 | 2