تعداد 3 مورد یافت شد

تشکیل حزب جمهوری اسلامی

تشکیل حزب جمهوری ا و باز ایشان مخالفت کردند. بعدها از ایشان شنیدیم که اگر تحزب داشتید، خیلی‎ ‎زود لو می رفتید و متلاشی می شدید. به هر ... آمدند و بعد از‎ ‎تشکیل دولت موقت، من خدمت ایشان رفتم، بحث تحزب را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با ... را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با تحزب نیم بند خود، دولت را تشکیل داد و نیروهای خط‎ ‎امامی هیچ ... نبود که ما این کارها را بکنیم. نکته دیگری که درخصوص تحزب از ایشان شنیدیم، این است که حزب به هر حال،‎ ‎بخشی از ...

شورای انقلاب و اعضای دولت موقت

و باز ایشان مخالفت کردند. بعدها از ایشان شنیدیم که اگر تحزب داشتید، خیلی‎ ‎زود لو می رفتید و متلاشی می شدید. به هر ... آمدند و بعد از‎ ‎تشکیل دولت موقت، من خدمت ایشان رفتم، بحث تحزب را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با ... را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با تحزب نیم بند خود، دولت را تشکیل داد و نیروهای خط‎ ‎امامی هیچ ... نبود که ما این کارها را بکنیم. نکته دیگری که درخصوص تحزب از ایشان شنیدیم، این است که حزب به هر حال،‎ ‎بخشی از ...

سال 1361

یکشنبه 1 فروردین 1 به زیارت امام رفتیم. راجع به حزب جمهوری اسلامی و‎ ‎ضرورت تحزب با ایشان صحبت کردیم. محدودیتهایی که اخیراً ایشان، برای ...