تعداد 4 مورد یافت شد

شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری‏

تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند. ...

تایید دین خدا

این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین ...

مسلم تروریست نیست.

ملت ما را شما تروریست می دانید؟ تشخیص شما در مسائل‌‎ ‌‏سیاسی ...