تعداد 1 مورد یافت شد

باید اراده تغییر را در حوزه تقویت کنیم

‏‏آنگاه که ما به بررسی و ‎‏نمی‌کند. مشتی تروریست غاصب در اسرائیل حکومت می‌کنند و به تروریسم خود به ‏‎ ‎‏عنوان و به صورت یک رسالت نگریسته و لذا ... نگریسته و لذا می‌کوشند رسالت مقدس آزاد کردن ‏‎ ‎‏فلسطین و تروریسم نام و نشان دهند. در عین حال نیز در جهان کسانی را ...