تعداد 1 مورد یافت شد

شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار مردم تهران

این‌ اظهارنظر امام اسرائیل‌ و سپس‌ مشاور ‎ ‎نخست‌وزیر در مسائل‌ مبارزه با تروریسم‌ و کاربرد مهمات‌ مخصوص‌ و تکنیکهای‌ ‎ ‎مربوط‌ به‌ ...