تعداد 10006 مورد یافت شد

جمهوری اسلامی، آری

تعیین نظام سیاسی کشور را می تو سیاسی و اجتماعی خواستار مدلهای مختلف نظام سیاسی از جمله: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری ... و اجتماعی خواستار مدلهای مختلف نظام سیاسی از جمله: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی و ... مدلهای مختلف نظام سیاسی از جمله: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی و یا حکومت اسلامی ... جمله: جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی و یا حکومت اسلامی بودند. اما امام خمینی (س) ... جمهوری اسلامی و یا حکومت اسلامی بودند. اما امام خمینی (س) «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد کردند. مفهوم «جمهوری» در کلام و ...

واکاوی مفهوم «جمهوری اسلامی» در کلام امام خمینی

بدون شک مهمترین مسئله پس از پ آینده مطرح نمودند. برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک ... نمودند. برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا ... خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری اسلام حمایت کرده و گروه ... جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری اسلام حمایت کرده و گروه دیگری نیز حکومت اسلامی را ... برای نظام سیاسی کشور می دانستند. اما در این میان مفهوم «جمهوری اسلامی» به عنوان عصاره اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و ...

تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اولین و م گرفت. بتدریج در اواخر ماههای پیروزی شعار حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تبدیل شد و محوری ترین شعار مردم شعار «آزادی، ... تبدیل شد و محوری ترین شعار مردم شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» و یا «به گفتۀ خمینی نظام شاهنشاهی نابود باید ... اسلامی» و یا «به گفتۀ خمینی نظام شاهنشاهی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی ایجاد باید گردد» بود. امام خمینی نیز به صورت ... به صورت موردی بویژه در برخی مصاحبه ها باخبرنگاران خارجی از جمهوری اسلامی به عنوان نظام مورد انتظار خود نام می برد اما ... شد. در این مقطع برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان «جمهوری» و یا «جمهوری دمکراتیک» و برخی دیگر، از عنوان جمهوری ...

علت ترکیب جمهوریت و اسلامیت در نامگذاری نظام جدید بعد از انقلاب چه بود؟ زیرا این دو در بنیاد از جهاتی متفاوت هستند.

مهمترین مسئله پس از پیروزی انق آینده مطرح نمودند. برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک ... نمودند. برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا ... خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری اسلامی حمایت کرده و گروه ... جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری اسلامی حمایت کرده و گروه دیگر حکومت اسلامی را عنوان ... برخی مصاحبه های خود قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت آینده ایران نام برده بود که ...

چرا امام خمینی در پاریس می گفتند جمهوری ما مانند همه جمهوری های دیگر است ولی بعدا گفتند که این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی ...

اولا تمام نظام های سیاسی مبتنی بر جمهوری یا به صورت آشکار و یا به قرینه پسوند محذوفی دارند. ... یا به صورت آشکار و یا به قرینه پسوند محذوفی دارند. مثلا جمهوری خلق، جمهوری دمکراتیک، اتحاد جماهیر سوسیالیستی و ... ... آشکار و یا به قرینه پسوند محذوفی دارند. مثلا جمهوری خلق، جمهوری دمکراتیک، اتحاد جماهیر سوسیالیستی و ... نیز جمهوری ... خلق، جمهوری دمکراتیک، اتحاد جماهیر سوسیالیستی و ... نیز جمهوری اسلامی.دوم آنکه با قوام گیری نهضت اسلام ایران، مردم ... امام در مقابل سئوال یک خبرنگار از نوع حکومت اسلامی آن را جمهوری اسلامی اعلام کردند و از آن پس شعار فوق به شعار ...

«جمهوری اسلامی»؛ نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی برای تعیین سرنوشت و نوع حکومت، به تبیین و تشریح نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اعلام فرمودند که رای ایشان تنها ... جمهوری اسلامی پرداختند و اعلام فرمودند که رای ایشان تنها جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. ایشان ... بیش. ایشان همچنین از طلاب و روحانیون برای تبلیغ و معرفی جمهوری اسلامی در بین اقشار مختلف مردم دعوت کردند. بنیانگذار ... اسلامی در بین اقشار مختلف مردم دعوت کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در شروع بیاناتشان که در روز پانزدهم اسفند ماه ... ما را تعیین می کند و ما اگر بخواهیم یک حکومت اسلامی، یک جمهوری اسلامی در ایران برقرار کنیم با این رفراندم باید ...

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[حضرت عالی می‏فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‏ها ... کند و این برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا ... که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی ... بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟]- اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این ... است؟ چگونه است؟]- اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که ...

یکی از راهها برای درک آرای حضرت امام، کندوکاو در نظرات شهید مطهری است.

نمی توان انکار کرد که یکی از بزرگترین نظریه پردازان جمهوری اسلامی، شهید مطهری است. کسی که در سخنرانی ها، مناظرات ... ها، مناظرات و حتی پشت پرده بسیاری از وقایع شکل دهنده جمهوری اسلامی و ذهنیت آن در میان مردم، حضور پررنگی داشته ... انقلاب، امام خمینی (س)، و دیگر نظریه پردازان انقلاب و جمهوری اسلامی، مانند شهید بهشتی و شهید باهنر، دلیل بسیار ... دلیل بسیار مناسبی است تا به کند و کاو اندیشه ایشان درباره جمهوریت و اسلامیت و ارتباط این دو، به خصوص در بازار داغ ... این دو، به خصوص در بازار داغ تفسیرها و حتی تحریفهای نظریه جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر، بپردازیم. آنچه در پی می ...

جمهوری اسلامی تلفیق ایده جمهوری خواهی و ویژگیهای مذهبی جامعه بود

جمهوری اسلامی تلفیق ایده جمهوری خواهی و ویژگیهای مذهبی جامعه ... اسلامی تلفیق ایده جمهوری خواهی و ویژگیهای مذهبی جامعه بود سخنگوی فراکسیون خط ... با اشاره به سیر تاریخی انقلاب اسلامی ایران و رفروندان جمهوری اسلامی گفت: با تشکیل جمهوری اسلامی در واقع تلفیقی بین ... انقلاب اسلامی ایران و رفروندان جمهوری اسلامی گفت: با تشکیل جمهوری اسلامی در واقع تلفیقی بین ایده جمهوری خواهی و ... اسلامی گفت: با تشکیل جمهوری اسلامی در واقع تلفیقی بین ایده جمهوری خواهی و ویژگیهای مذهبی جامعه اتفاق افتاده که مردم به ...

سالروز آغاز همه پرسی درباره نظام جمهوری اسلامی

رأی ‏گیری درباره جمهوری اسلامی از روز جمعه 10 فروردین 58 آغاز شد و دو روز ... در محلّه چهارمردان قم رأی دادند و روز 12 فروردین رسماً روز جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید. امام پس از رای دادن در روز ... دهم فروردین ماه در جمع اقشار مختلف مردم‏ در قم بر رأی به «جمهوری اسلامی» تاکید کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادی و ... در قم بر رأی به «جمهوری اسلامی» تاکید کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال را هدیه جمهوری اسلامی‏ دانسته ... کردند. بنیانگذار جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال را هدیه جمهوری اسلامی‏ دانسته و فرمودند: «امروز رفتم در محلی که ...

صفحه 1 از 1001 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >