تعداد 19 مورد یافت شد

عفو مجرمین

‏‏عفو مجرمین‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏بخشش گناهان ...

فرهنگ استعماری و عدم رشد واقعی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فرهنگ استعماری و عدم رشد واقعی‏ ‏‏ ...

فداکاری و تحمل سختیها

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فداکاری و تحمل سختیها‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

فصل ششم: اسوه های شهادت در عصر حاضر

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏فصل ششم: اسوه های شهادت در عصر ...

صفحه 1 از 2 1 | 2