تعداد 1 مورد یافت شد

شما ذخیرۀ ما هستید و من خدمتگزار شما

عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی و ...