تعداد 2 مورد یافت شد

مقدمۀ ششم: حضور قلب در نماز

‏‏مقدمۀ ششم‏ ‏‏سزاوار است که نمازگزار در سرتاسر نماز ...

کتاب وکالت

‏‏کتاب وکالت‏ ‏‏وکالت، تفویض (سپردن) کاری به دیگری ...