تعداد 6 مورد یافت شد

حقوق بشر

مطابق با صفحات 53 الی 60 صحیفه حضرت امام جلد 08 به مدت 3:10 ...

طرفداران حقوق بشر

مطابق با صفحات 324 الی 340 صحیفه حضرت امام جلد 8 به مدت ...

مدعیان حقوق بشر در خدمت ابر قدرت ها

منطبق با صفحات 109 الی 112 صحیفه حضرت امام جلد 7به مدت ...