تعداد 2 مورد یافت شد

روز خبرنگار

تمام این رسانه ها باید مربی این جامعه باشند. صحیفه امام جلد ...

روز خبرنگار

تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند؛ باید تربیت کنند کشور را، ...