تعداد 6 مورد یافت شد

رهبری خدمتگذار

اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.‏‎ ‎‏رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت‏‎ ... مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت‏‎ ‎‏بکنیم. خدمتگزاری مطرح است. صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ...

قدر این ملت را بدانید

به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم‏‎ ‎‏که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان‏‎ ‎‏خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان ...

وظیفه خدمتگزاری

ما و همۀ مقامات‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار، خصوصاً ...

خدمتگزار به اسلام

امروز هم اسلام امانتی است در دست همۀ ما که باید به اندازۀ ...

محرومان ولی نعمت ما هستند

و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که ...

ظلم ستیزی و عدالت گستری‏‏ ‏

کوشششان این است. کوشش همۀ مرد بزرگی بفروشند. حکومتها خدمتگزار باید باشند. اگر از‏‎ ‎‏خدمتگزاری تخلف بکنند خلاف موازین اسلام است. اینطور نبوده است ...