تعداد 39 مورد یافت شد

مجله خردسال 41 صفحه 4

کوچولو و هیولای وحشتناک سوس از مادرش پرسید: «مادر! او ما را می­کشد؟ او خیلی خطرناک است؟» کوچولو و مادرش لابه­لای یک بوته­ی بزرگ پنهان ... هم وحشتناک نیست.» مادر گفت: «ماراز او کوچک­تر است، ولی خطرناک است. این هیولا از مار خیلی خطرناک­تر است.» کوچولو به ... او کوچک­تر است، ولی خطرناک است. این هیولا از مار خیلی خطرناک­تر است.» کوچولو به هیولا نگاه کرد. او روی دو تا پایش ...

مجله خردسال 76 صفحه 18

کمی بعد خانهی آنها پر از دود آنها آمد و گفت: « اگر نداشته باشد خطرناک است.» پرسید: «چرا خطرناک است؟» پدر گفت: « ... اگر نداشته باشد خطرناک است.» پرسید: «چرا خطرناک است؟» پدر گفت: « کمک میکند تا دود ...

مجله خردسال 238 صفحه 14

شلنگ خالخالی چیه؟! من یک مار بیچاره هستم وااااااااااای! یک مار خطرناک! نه خیر هیچ هم خطرناک نیستم، من یک مامان مار ... بیچاره هستم وااااااااااای! یک مار خطرناک! نه خیر هیچ هم خطرناک نیستم، من یک مامان مار هستم. اوهو اوهو اوهو! از صبح ...

مجله خردسال 446 صفحه 21

برای ما دارد؟» گفت:«من و تو چون همه میدانستند که ، حتی وقتی که دندان درد دارد هم خطرناک است و نباید به او نزدیک شد. [[page 21]] ...

مجله خردسال 328 صفحه 21

و به طرف خرس کوچولو دوید. 6. ش ، حالش خوب بود. 7. او به مادر قول داد که هیچ وقت بازیهای خطرناک نکند. [[page 21]] ...

مجله خردسال 175 صفحه 12

بازی این بچهی کوچولو میخواهد به سه چرخهاش برسد. به او کمک کن که به طرف وسایل خطرناک نرود. [[page 12]] ...

مجله خردسال 05 صفحه 22

قصه های جنگل 1-یکی بود، یکی نب دوستانش گفتند:« نه، این کار را نکن! برکه جادویی است! خطرناک است!» [[page 22]] ...

مجله خردسال 366 صفحه 3

با من بیا ... دوست من سلام. من ندارد. نباید هیچ کس؛ هیچ وقت آن جا سوار شود، چون خیلی خطرناک است. اگر کسی پشت من بنشیند، ممکن است با یک ترمز، خدای ...

مجله خردسال 335 صفحه 21

او نتوانست شاخه را محکم بگیرد به مادرش قول داد که همیشه مراقب باشد و هیچ وقت بازی خطرناک نکند. [[page 21]] ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4