تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 406 صفحه 19

زمین می­گذرد. اندازه بعضی از ا هزار مگاتن مواد منفجره است. برخی از این همسایگان ناشناس،خطرناک هم هستند زیرا مدار آنها به فاصله­ی نزدیکی از زمین ... نزدیکی از زمین می­رسد. ستاره شناسان، تا کنون 600 سیارک خطرناک را شناسایی کرده­اند. بسیاری از این سیارکها، کم نور ... کردن راههایی هستند تا هر چه دقیقتر بتوانند موقعیت سیارکهای خطرناک را زودتر و بهتر تشخیص دهند. موضوع تمبر: زن بومی ...