تعداد 2 مورد یافت شد

خودکفایی

وصیت من به مجلس و شورای نگهبان ها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. صحیفه امام؛ ج21، ص ...

یا رفاه و مصرف گرایی یا تحمل سختی و استقلال

من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد‏ استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش ‏می کنم که به خدا متکی ...