تعداد 1 مورد یافت شد

دلیل بسیاری از ناکامی ها برداشت غلط از معنای خودکفایی در اندیشه امام خمینی است / پیشنهاد تاریخی اپل به ایران

به گزارش پرتال امام خمینی (س) معنای مقصود امام خمینی از واژگان و گزاره هایش داده باشیم. «خودکفایی» یکی از تحریف شده ترین مفاهیم در اندیشه اوست. در ... پژوهش و توسعه اختراعات و اکتشافات علمی است؛ امروز اما، خودکفایی بیش از هرچیز در مفهوم نظام تعرفه و سیاست های حمایتی ... پرسش پاسخ داد که اگر امام خمینی بود؛ چه پاسخی به استراتژی خودکفایی می داد و آیا رویکردهای سنتی امروزین و آنچه که امروز ... آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی، الگوهایی جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام ... جدید از استراتژی خودکفایی را بر اساس درکی که از مفهوم خودکفایی در اندیشه امام خمینی می توان ارائه ؛ به بحث گذاشته ...