تعداد 5 مورد یافت شد

شیدای راه پدر

مرحوم حاج آقا مصطفی دست پرورده و امیدی برای امام بود که در ...

شهید از زبان مادر

زبان خاطره گویی همواره زوایای مختلفی از ابعاد افراد را مشخص ...

دفاع از کیان پدر

پس از تبعید امام به ترکیه حاج آقا مصطفی برای دفاع از راه پدر ...

شهیدی از جنس اجتهاد

سید مصطفی در 30 آذر 1309 ش (21 رجب 1249ق) و در شهر قم دیده ...

تأثیر شهادت آقا مصطفی بر فرایند مبارزات

شهادت حاج آقا مصطفی به مانند زندگی پربارش برای انقلاب ...