تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 472 صفحه 34

را روی قالی ببافد. زمانی به این فکر افتاد که گُل توی گلدان ...

مجله کودک 472 صفحه 3

لطیفه بچه: مامان اون آقا رو ببین کچله!!! مامان: هیس... می ...

مجله کودک 472 صفحه 35

کاسه آب بیاورد و پای گل بریزد. مادر گفته بود: «از بس به گل ...