تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 197 صفحه 34

بچههای جهان بچههای روس روسها از سال 1917 تا سال 1991 میلادی ...

مجله کودک 197 صفحه 35

· همه ساله در ماه فوریه (بهمن ماه) در پارک گورکی مسکو، ...