تعداد 632 مورد یافت شد

قدرت انقلابی زنان ایران، حقیقتی بزرگ و پنهان برای غرب

متن حاضر مقاله ایست که در کنگره بین المللی نقش و جایگاه زن مسلمان در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی - 1378 ارائه ... شده است. «بانوان ایران در این نهضت پیشقدم بودند» [1] زنان، حضور با عظمت تری در این حرکت انقلابی دارند تا ... عظمت تری در این حرکت انقلابی دارند تا مردان. به عنوان یک زن، در روایت و سنت غرب و به عنوان حرفه روزنامه نگاری خود، ... عنوان یک زن، در روایت و سنت غرب و به عنوان حرفه روزنامه نگاری خود، اقدام به مطالعۀ یکی از انقلابهای بسیار ... اجتماعی وجود نداشت؛ اما هنگامی که کسی می خواهد نقشی را که زنان در انقلابهای مذکور بازی کردند، بررسی و تحقیق کند، به ...

پایان نامه «ن‍گ‍رش‍ی ب‍ر ج‍ای‍گ‍اه زن در ان‍دی‍ش‍ه ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی(س)» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه «ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س)» به قلم "لیلا هاشمی" ...

نظر حضرت امام(س) درباره مشارکت زنان در مبارزات انقلابی

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ا زهرا شجاعی که بعد از پیروزی انقلاب پست های مرتبط با حوزه زنان را به عهده داشته، در میان گذاشته است. مشاور وزیر آموزش ... کشور در امور بانوان سال 1370، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال 69 تا 71 و رییس مرکز امور مشارکت زنان طی سال های ... اجتماعی زنان از سال 69 تا 71 و رییس مرکز امور مشارکت زنان طی سال های 76 تا 84 از مسوولیت هایی است که او بر عهده ... هایی است که او بر عهده داشته است. این گفتگو با فعال حوزه زنان را در ادامه می خوانید: قشر زیادی از زنان در جریان ... با فعال حوزه زنان را در ادامه می خوانید: قشر زیادی از زنان در جریان انقلاب اسلامی با خط فکری مذهبی وارد مبارزات ...

فتوای راهگشای امام در مورد حق طلاق برای زنان

حضرت امام خمینی(س) به عنوان اس از اسلام و تاکید بر نقش اجتماعی آن و با درک درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و ... درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و احیای حقوق فردی و اجتماعی وی، اقدامات گرانسنگی ... گردد: پاسخ استفتاء [استفتاء بانوان در مورد حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط] زمان: 7 آبان 1358/ 7 ذی الحجه 1399 ... 7 آبان 1358/ 7 ذی الحجه 1399 مکان: قم‏ موضوع: حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط سؤال‏ کننده: بانوان‏ [بسمه تعالی. حضور ... اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است؛ و گمان می‏ کنند که دیگر به هیچ وجه ...

پاسخ امام به استفتاء بانوان درباره حق طلاق

حضرت امام خمینی(س) به عنوان اس از اسلام و تاکید بر نقش اجتماعی آن و با درک درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و ... درست از نقش زن و مسئولیت او در جامعه، در جهت هویت بخشی به زن مسلمان و احیای حقوق فردی و اجتماعی وی، اقدامات گرانسنگی ... گردد: پاسخ استفتاء [استفتاء بانوان در مورد حق طلاق براى زنان در صورت اشتراط] زمان: 7 آبان 1358/ 7 ذى الحجه 1399 ... 7 آبان 1358/ 7 ذى الحجه 1399 مکان: قم‏ موضوع: حق طلاق براى زنان در صورت اشتراط سؤال‏کننده: بانوان‏ [بسمه تعالى. حضور ... اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است؛ و گمان مى‏کنند که دیگر به هیچ وجه ...

در نگاه امام خمینی جنسیت مطرح نیست

مدیر کل امور بانوان و معاون ا های اجتماعی متعدد به دلیل مطالعات میان رشته ای در حوزه زنان ارزیابی های کارشناسانه ای از مسائل زنان در جامعه ایران ... رشته ای در حوزه زنان ارزیابی های کارشناسانه ای از مسائل زنان در جامعه ایران امروز دارد. او که کارشناس روانشناسی و ... عضویت در شوراهای سیاست گذار و تصمیم ساز متعددی را در حوزه زنان را عهده دار بوده است.به گزارش پرتال امام خمینی(س) دکتر ... به نقصان های موجود در قوانین و سیاست های کشور در حوزه زنان در مقایسه با دیدگاه ها و سیاست های مورد نظر امام خمینی ... قرار می دهد. الگو واقع شدن دیدگاه های امام خمینی درباره زنان، چه نتیجه ای برای جامعه امروز ایران می تواند دربرداشته ...

زن و توسعۀ اجتماعی از دیدگاه اسلام و امام خمینی(س)

خداوند متعال می‏فرماید: «من خود را در باره دو موضوع ارائه کنم: نخست، اشاره به نقش زن در جریان توسعۀ اجتماعی. دوم، اشاره به نشستها و ... به نشستها و کنفرانسهای سازمان ملل به همین مناسبت. نقش زن در توسعۀ اجتماعی گاهی زن را به عنوان یک انسان فعال در ... ملل به همین مناسبت. نقش زن در توسعۀ اجتماعی گاهی زن را به عنوان یک انسان فعال در فرآیند توسعه نگاه می‏کنیم و ... عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر در نظر داریم. درحالت دوم، زن موجودی متمایز با مرد است که از تواناییهای عاطفی خاص ... و در نتیجه وظایف اجتماعی ویژه‏ای برخوردار است. اگر زن را از جنبه انسانی او لحاظ کنیم و این حقایق را در نظر ...

حقوق و نقش زنان در جامعه از منظر امام خمینی(س)

حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی پژوهشگر: سمیه نریمانی ... رامین پورسعید، صدیقه مصدق صدیقی چکیده: ح‍ق‍وق اج‍ت‍م‍اعی زن‍ان در زم‍ان ه‍ای م‍خ‍ت‍ل‍ف دس‍ت‍خ‍وش ف‍راز و ن‍شیب ... خ‍ود دس‍ت یاف‍ت‍ن‍د. ب‍ر ه‍مین اس‍اس ح‍ق‍وق اج‍ت‍م‍اعی زن‍ان از دیر ب‍از م‍ورد م‍ن‍اق‍ش‍ات و ب‍ررسی ج‍ام‍ع‍ه ... و م‍ح‍ق‍ق‍ان ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه اس‍ت. *** مبانی فقهی حضور زنان در اجتماع از دیدگاه امام خمینی(س) پژوهشگر: مریم آلباش ... رساله نویسنده ضمن بررسی دیدگاه ها و نظرات امام درباره حضور زنان با توجه به مبناهای فقهی آن و ریشه یابی نظرات امام خمینی ...

از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان

بررسی ظاهری و سطحی اندیشه‌ امام خمینی (رحمت الله علیه) درباره‌ی اعطای حق رأی به زنان در دو دوره‌ی پهلوی و جمهوری اسلامی، می‌تواند ... نشان‌دهنده‌ی تضاد در آرای ایشان درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان باشد؛ چرا که ایشان در سال 1341، در هنگام پیشنهاد ... کار بودند؛ در حالی که در جمهوری اسلامی از اعطای حق رأی به زنان دفاع می‌کردند. با این حال، بررسی دلایل موضع‌گیری ایشان ... حال، بررسی دلایل موضع‌گیری ایشان درباره‌ی اعطای حق رأی به زنان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این نکته را ... خمینی (رحمت الله علیه) بعد از پیروزی انقلاب درباره‌ی حقوق زنان، تداوم خط فکری ایشان قبل از انقلاب است. در این راستا، ...

صفحه 5 از 64 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >