تعداد 313 مورد یافت شد

تعریف زهد

‏‏تعریف زهد‏ ‏‏زهد در اصطلاح عرفان حالتی است نفسانی‏‎ ‎‏و مانند ... زهد‏ ‏‏زهد در اصطلاح عرفان حالتی است نفسانی‏‎ ‎‏و مانند سایر صفات ... ای است که‏‎ ‎‏با ترک آن همراه باشد. برخی از بزرگان معرفت، زهد را با حکمت نزدیک‏‎ ‎‏دانسته اند و گفته اند زهد و حکمت ... معرفت، زهد را با حکمت نزدیک‏‎ ‎‏دانسته اند و گفته اند زهد و حکمت قرین یکدیگرند و معتقدند از آنجا که‏‎ ‎‏زاهد حکیم ... را زیبا می بیند و به آن روی می آورد؛ و حقیقت مقام‏‎ ‎‏«زهد» برای او تجلی می کند و معنا و مفهوم گفتۀ کسانی که «زهد» ...

فصل سوّم در بیان منزلت زهد نسبت به مقام سلوک انسانیّت و کمال روحانیّت

گویا ما در فصلی از این دو مطلب رجوع کند. و چون این مطلب معلوم شد، منزلت زهد و اعراض از دنیا و از ماسوی‎ ‎اللّه که زهد حقیقی است، ... معلوم شد، منزلت زهد و اعراض از دنیا و از ماسوی‎ ‎اللّه که زهد حقیقی است، نسبت به سلوک انسانی معلوم گردید، و محقّق شد ... وصول به جمال جمیل و استغراق در‎ ‎بحر معارف و توحید، و خود زهد بنفسه از کمالات انسانیّه و مقامات روحانیّه که‎ ‎مورد ... در آن شک و شرک باشد، ساقط است، و جز این نیست‎ ‎که مقصود از زهد در دنیا برای آن است که قلب فارغ شود برای آخرت. و از‎ ... وصول‎ ‎به باب اللّه است، و حصول ملاقات جمالِ جمیل است، و زهد حقیقی عبارت از‎ ‎آن است که قلب از شکّ و شرک خالی شود و ...

پدیدار شناسی زهد

پدیدار شناسی زهد حجه الاسلام و المسلمین سید حسن اسلامی ... اسلامی این مقاله، با تمرکز بر پدیده زهد، که یکی از اساسی ترین مباحث‎ ‎عرفانی است، زهد را به زهد ... بر پدیده زهد، که یکی از اساسی ترین مباحث‎ ‎عرفانی است، زهد را به زهد منفی و مثبت تقسیم می کند، و با استناد به‎ ... زهد، که یکی از اساسی ترین مباحث‎ ‎عرفانی است، زهد را به زهد منفی و مثبت تقسیم می کند، و با استناد به‎ ‎قرآن و ... به‎ ‎قرآن و احادیث، خودداری از نعمتها را از جمله ویژگیهای زهد منفی‎ ‎شمرده شده است. نویسنده معتقد است زهد را باید در ...

فصل اول در معنی زهد و رغبت است

زهد به حسب لغت عبارت است از ترک شی ء و اعراض از آن و بی میلی ... به آن، و به معنی قلیل شمردن و حقیر شمردن نیز آمده؛ یقال: «زهد ـ‎ ‎بحرکات العین ـ زُهداً و زَهادة فی الشیء و عنه: ای ... من قولهم: شیء زهید؛ ای قلیل».‎[1]‎ نویسنده گوید که زهد اصطلاحی اگر عبارت باشد از ترک دنیا برای رسیدن‎ ‎به آخرت، ... ‎پس معلوم شد که چهار احتمال می رود: اوّل آن که زهد عبارت باشد از بی رغبتی به دنیا مطلقاً، چه اعراض کند ... و اما احتمال دوم بعید است؛ زیرا‎ ‎که به حسب نصّ اهل لغت، زهد خلاف رغبت است‎[2]‎، چنانچه در این روایت‎ ‎شریفه هم آن را ...

فصل هشتم: زهد

‏‏فصل هشتم: زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏احتمالات مختلف در معنای زهد‏ ‏‏زهد به حسب لغت ... هشتم: زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏احتمالات مختلف در معنای زهد‏ ‏‏زهد به حسب لغت عبارت است از ترک شی ء و اعراض از آن ... هشتم: زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏احتمالات مختلف در معنای زهد‏ ‏‏زهد به حسب لغت عبارت است از ترک شی ء و اعراض از آن و‏‎ ‎‏بی ... آن، و به معنی قلیل شمردن و حقیر شمردن‏‎ ‎‏نیز آمده؛ یقال: «زهد ـ بحرکات العین ـ زُهْداً و زَهادة فی الشی ء و‏‎ ‎‏عنه: ... ‎‏قولهم: شی ء زهید؛ أی قلیل».‏ ‏‏ نویسنده گوید که زهد اصطلاحی اگر عبارت باشد از ترک دنیا‏‎ ‎‏برای رسیدن به ...

زهد و نتایج آن در قرآن و اخبار

‏‏زهد و نتایج آن در قرآن و اخبار‏ ‏‏ ‏ ‏‏تمام زهد در یک آیۀ ... و نتایج آن در قرآن و اخبار‏ ‏‏ ‏ ‏‏تمام زهد در یک آیۀ قرآن‏ ‏‏و آن بیش از این است که در این مختصر ... ‏‏و از حضرت سجاد ـ علیه السلام ـ در ‏‏وسایل ‏‏نقل شده که زهد‏‎ ‎‏در یک آیه از کتاب خدا است، و این آیه شریفه را ... ‎‏فرمودند.‏‎[2]‎ ‏‏ ‏‏و این شاهد بر کلام سابق ماست که زهد را از صفات نفسانیّه‏‎ ‎‏ملازم با عمل گرفتیم، نه نفس ترک. ... به آن‏‎ ‎ ‏‏‎[[page 512]]‎ ‏‏ثوابها خواهند رسید.‏ ‏‏زهد نشانۀ شرح صدر‏ ‏‏ و این آیۀ شریفه اشاره به مقام ...

فصل دوّم در درجات و مراتب زهد است

باید دانست که از برای زهد، همچون سایر صفات نفسانیّه و مقامات انسانیّه‎[[page ... اعراض از دنیا برای خوف از عقاب عالم‎ ‎آخرت، گرچه در اطلاق زهد بر این ترک و اعراض از روی خوف مسامحه‎ ‎است. هر چند در ... است ـ گرچه لذّت روحانی ـ، قدم نفسانی در کار است و آن‎ ‎زهد حقیقی نیست، بلکه ترک شهوت و لذّت است برای شهوت و لذّت. ... و این اوّل مقامات اولیاء و محبیّن است و از‎ ‎مراتب عالیه زهد است، پس زهد حقیقی صاحب این مقام را به حسب اوّل‎ ‎مرتبه، ... مقامات اولیاء و محبیّن است و از‎ ‎مراتب عالیه زهد است، پس زهد حقیقی صاحب این مقام را به حسب اوّل‎ ‎مرتبه، حاصل شود. و ...

مراتب زهد

‏‏مراتب زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏زهد عامه‏ ‏‏باید دانست که از برای زهد، همچون ... زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏زهد عامه‏ ‏‏باید دانست که از برای زهد، همچون سایر صفات ... زهد‏ ‏‏ ‏ ‏‏زهد عامه‏ ‏‏باید دانست که از برای زهد، همچون سایر صفات نفسانیّه و‏‎ ‎‏مقامات انسانیّه مراتب و ... از دنیا برای خوف از‏‎ ‎‏عقاب عالم آخرت، گرچه در اطلاق زهد بر این ترک و اعراض از‏‎ ‎‏روی خوف مسامحه است. هر چند در ... اولیاء و انبیاء ـ علیهم السلام ـ در این ابواب بشود.‏ ‏‏زهد خاصه‏ ‏‏ ‏‏درجۀ دوّم زهدِ خاصه است. و آن عبارت است ...

درجات زهد

‏‏درجات زهد‏ ‏‏پیر هرات زهد را بر سه درجه می داند و‏‎ ‎‏می ... زهد‏ ‏‏پیر هرات زهد را بر سه درجه می داند و‏‎ ‎‏می گوید:‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... الفسّاق.‏‎[1]‎ ‏‏ ‏‏توضیح اینکه، سالکی که به مقام زهد قدم می گذارد پس از ترک امور‏‎ ‎‏حرام که محبوب او را از ... زیور انبیا و صدیقین می داند،‏‎ ‎‏زیرا همۀ این بزرگان اهل زهدند. پس، برای قرار گرفتن در زمره و مسلک‏‎ ‎‏آنان به شیوۀ ... زمرۀ زهّاد به شمار می رفت.‏ ‏‏ ‏‏و الدرجة الثالثه. الزهد بثلاثة اشیاء باستحقار مازهدت فیه و استواء الحالات‏‎ ...

زهد امام

حضرت امام ساعت 2 ب ‎ ‎نماز شب و مناجات و مطالعه قرآن می‌شدند. ایشان آن‌قدر زهد داشتند ‎ ‎که درباره شخصی چون من به حاج احمد آقافرموده ... که خدا‎ ‎ان‌شاءالله مرا‎ ‎با‎ ‎حاج عیسی محشور کند. این زهد امام را‎ ‎می‌رساند که ‎ ‎ایشان شان و منزلتشان را‎ ‎تا‎ ...

صفحه 1 از 32 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >