تعداد 12 مورد یافت شد

تعریف زهد

‏‏تعریف زهد‏ ‏‏زهد در اصطلاح عرفان حالتی است نفسانی‏‎ ‎‏و مانند ... زهد‏ ‏‏زهد در اصطلاح عرفان حالتی است نفسانی‏‎ ‎‏و مانند سایر صفات ... ای است که‏‎ ‎‏با ترک آن همراه باشد. برخی از بزرگان معرفت، زهد را با حکمت نزدیک‏‎ ‎‏دانسته اند و گفته اند زهد و حکمت ... معرفت، زهد را با حکمت نزدیک‏‎ ‎‏دانسته اند و گفته اند زهد و حکمت قرین یکدیگرند و معتقدند از آنجا که‏‎ ‎‏زاهد حکیم ... را زیبا می بیند و به آن روی می آورد؛ و حقیقت مقام‏‎ ‎‏«زهد» برای او تجلی می کند و معنا و مفهوم گفتۀ کسانی که «زهد» ...

درجات زهد

‏‏درجات زهد‏ ‏‏پیر هرات زهد را بر سه درجه می داند و‏‎ ‎‏می ... زهد‏ ‏‏پیر هرات زهد را بر سه درجه می داند و‏‎ ‎‏می گوید:‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... الفسّاق.‏‎[1]‎ ‏‏ ‏‏توضیح اینکه، سالکی که به مقام زهد قدم می گذارد پس از ترک امور‏‎ ‎‏حرام که محبوب او را از ... زیور انبیا و صدیقین می داند،‏‎ ‎‏زیرا همۀ این بزرگان اهل زهدند. پس، برای قرار گرفتن در زمره و مسلک‏‎ ‎‏آنان به شیوۀ ... زمرۀ زهّاد به شمار می رفت.‏ ‏‏ ‏‏و الدرجة الثالثه. الزهد بثلاثة اشیاء باستحقار مازهدت فیه و استواء الحالات‏‎ ...

زهد

‏‏زهد‏ ‏‏زهد، سومین مقام عرفانی و به حسب لغت،‏‎ ‎‏خلاف رغبت ... سومین مقام عرفانی و به حسب لغت،‏‎ ‎‏خلاف رغبت ...

میلاد حضرت فاطمۀ زهرا(س) و ولادت حضرت امام خمینی

‏‏مناسبت: میلاد حضرت فاط که دین باید دنیای ما را نیز تأمین‏‎ ‎‏بکند، آیا منافاتی با زهد ندارد؟ آیا نظر امام هم در این باره همین بود؟‏‎ ‎‏بخصوص ... امام هم در این باره همین بود؟‏‎ ‎‏بخصوص با آن ساده زیستی و زهد امام، چه می گویید؟‏ ‏‏‎[[page 392]]‎‏ ‏‏ـ البته که ... 392]]‎‏ ‏‏ـ البته که منافات ندارد. باید واقعاً حقیقت زهد را درک کنیم. حضرت‏‎ ‎‏علی ـ علیه السلام راجع به زهد جملۀ ... حقیقت زهد را درک کنیم. حضرت‏‎ ‎‏علی ـ علیه السلام راجع به زهد جملۀ زیبایی دارند، من الآن جملۀ‏‎ ‎‏عربی اش یادم نیست؛ ... اش یادم نیست؛ اما ترجمه اش به نظرم می رسد که این است: زهد‏‎ ‎‏این نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه حقیقت زهد این است ...

اقسام مقامات

‏‏اقسام مقامات‏ ‏‏ابونص دانسته، و به‏ ‏‎ ‎‏استقرای آنها پرداخته است: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا.‏ ‏‏ برخی دیگر همچون صاحب ...

فهرست مطالب

‏‏فهرست مطالب‏ ‏‏ ‏ ‏‏ تعریف ورع··· 177‏ ‏‏ انواع ورع··· 182‏ ‏‏ زهد··· 185‏ ‏‏ تعریف زهد··· 185‏ ‏‏ درجات زهد··· ... انواع ورع··· 182‏ ‏‏ زهد··· 185‏ ‏‏ تعریف زهد··· 185‏ ‏‏ درجات زهد··· 191‏ ‏‏ فقر··· ... زهد··· 185‏ ‏‏ تعریف زهد··· 185‏ ‏‏ درجات زهد··· 191‏ ‏‏ فقر··· 193‏ ‏‏ تعریف فقر··· ...

جهان بینی عرفان حماسی امام

‏‏جهان بینی عرفان ‏‏حماس توجه می دادند. امامِ قهرمان پرور ثابت کرد‏‎ ‎‏که جمع میان زهد و وارستگی و خدمت و مسئولیت اجتماعی ممکن‏‎ ‎‏است، و خود ...

ادب امام

‏‏ادب امام‏ ‏‏در عین ای به روی من در میخانه باز کن‏‏ ‏‏از درس و بحث و زهد و ریا بی نیاز کن‏‎[2]‎ ‏ ‏ ‏‏در شعر دیگری توضیح می ...

انواع ورع

‏‏انواع ورع‏ ‏‏ابونصر س مبادا گرفتار‏‎ ‎‏محرمات گردند.‏ ‏‏ 3ـ ورع زهاد و اهل زهد، و آن پرهیز و دوری جستن آنان از امور مباح‏‎ ‎‏است؛ یعنی ...

انسان در عرفان

‏‏انسان در عرفان‏ ‏‏ ‏ پویا و پرتحرک است. عرفان امام،‏‎ ‎‏زاهدانه است؛ اما نه زهد خشک و سرد و بی روح؛ بلکه زهدی پرشور و‏‎ ‎‏پرتحرک. مگر به ... امام،‏‎ ‎‏زاهدانه است؛ اما نه زهد خشک و سرد و بی روح؛ بلکه زهدی پرشور و‏‎ ‎‏پرتحرک. مگر به حقیقت رسیدن و درک حقیقت ...

صفحه 1 از 2 1 | 2